sahypa_banner

Önümler

Supermarket tekjesi marketing tekjeleriniň dükan tekjelerini görkezýär

Gysga düşündiriş:

1. qualityokary hilli metal materiallardan, nepis ussatlykdan, tekiz we tegelek gyralardan ýasalan
2. -eke taraply displeý, berk gurluş, çydamly, uzak ömri, poslama garşylyk
3. Tozanlamak ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl
4. Laminat çeňňekler çeýe
5. Programmanyň çäkleri Supermarketler, söwda merkezleri, amatly dükanlar, bölek dükanlar, enjam dükanlary we ş.m.
6. Özbaşdaklaşdyrma (OEM & ODM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. qualityokary hilli metal materiallardan ýasalan, ajaýyp ussatlyk, tekiz we tegelek gyralar 2. Bir taraplaýyn displeý, berk gurluş, çydamly, uzak ömri, poslama garşylyk 3. Tozanlamak prosesi ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl 4. Laminat çeňňekler çeýe 5. Programmanyň çäkleri Supermarketler, söwda merkezleri, amatly dükanlar, bölek dükanlar, enjam dükanlary we ş.m. 6. Hususlaşdyrma (OEM & ODM)
1. qualityokary hilli metal materiallardan ýasalan, ajaýyp ussatlyk, tekiz we tegelek gyralar 2. Bir taraplaýyn displeý, berk gurluş, çydamly, uzak ömri, poslama garşylyk 3. Tozanlamak prosesi ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl 4. Laminat çeňňekler çeýe 5. Programmanyň çäkleri Supermarketler, söwda merkezleri, amatly dükanlar, bölek dükanlar, enjam dükanlary we ş.m. 6. Hususlaşdyrma (OEM & ODM)

1.Eksquisiteblack tekjeleri, kiçi we näzik we kiçi jaýyň dürlüligini artdyryp biler.
2. Has hakyky jikme-jiklik üçin ony kiçi jaýyň otagynda ýa-da ýatylýan otagynda ýerleşdiriň.
3. Aýratynlyklary: Tekjeleriň dizaýny, kiçi göwrümi, kiçi jaý bezegi
4.Gaplar goşulýar: 1Pcs 1/12 Mini Miniature Supermarket tekjelerinde iýmit içgileriniň bezegi (Önümde haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize surat iberiň. Bu mesele barada has giňişleýin maglumat beriň)
5. Dükanymyzdan satyn alanyňyz üçin köp sag boluň. Islendik sorag, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz
二 .1 / 12 Mini Miniatýura Supermarket tekjelerinde Iýmit içgileriniň bezeg beýany: 1:12 gatnaşygy boýunça jikme-jik işlenip, çagalara dürli oýun sahnalaryna eýe bolmak üçin dürli mümkinçilikler döredilýär.Ajaýyp ussatlyk bilen ýokary hilli metal materialdan ýasalan, tekiz we tegelek gyrasy bar, çagalaryň ellerine zyýan bermezden oýnamagy ygtybarly.Çagalar üçin ajaýyp hekaýa aýdyp beriş ukyplaryny, rol oýnamak hyýalyny we döredijiligini wagyz etmek.Ajaýyp boş tekjeler, kiçi we näzik we kiçi jaýyň dürlüligini artdyryp biler.Has real jikme-jiklikler üçin kiçi jaýyň otagynda ýa-da ýatylýan otagynda ýerleşdiriň.Aýratynlyklary: Tekjeleriň dizaýny, Mini Ölçegi, Mini jaý bezegi 100 göterim täze we ýokary hilli Harydyň ady: Mini bezeg materialy: metal ululygy: ýöriteleşdirilen reňk: Suratyň görkezişi ýaly Agramy: 30KG mukdary: 1Pcs Bellik: Lighteňil atyş we dürli displeýler reňkiň döremegine sebäp bolup biler. suratdaky zat hakyky zatdan azajyk tapawutlanýar. Ölçeg rugsat berlen ýalňyşlyk +/- 1-3 sm.Satuwy gowulandyrmak üçin ähli garaýyşlara ýokary baha berýäris, kanagatlanmadyk zadyňyz bolsa, iň oňat çözgüt üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Sagbol!Paket öz içine alýar: 1Pcs 1/12 Mini Miniature Supermarket tekjelerinde iýmit içgilerini görkezmek bezegi (Alnan önümleriň sany nädogry bolsa, bize ýüz tutuň. Biz yzyna gaýtaryp bereris ýa-da çalşarys.)
三 .Dükan üçin raflary görkeziň
Welworth markasy bilen mahabatlandyrylan we hili we berkligi bilen tanalýan sergi otagy, söwda toplumy we söwda merkezleri üçin öňdebaryjy öndürijilerden we üpjün edijilerden biri.
Aýratynlyklary: Iň oňat hil * Uzak hyzmat ömri * strengthokary güýç * Innowasiýa we ajaýyp dizaýn
四 .Bir taraplaýyn displeý
Iň meşhur leeke taraply displeý raf öndürijisi we üpjün edijisi hökmünde tanalýarys, Kompaniýanyň önümçilik bölümi iň täze enjamlar we enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.
Aýratynlyklary: strengthokary güýç * Iň oňat hil * Gözüň özüne çekiji görnüşi * Güýçli dizaýn
五 “Display Racks” öndürijisi
Iň ýokary derejeli öndüriji we displeý önümlerini üpjün ediji hökmünde tanalýarys.Bu önümler özleşdirildi
Aýratynlyklary: Giň önümleriň diapazony * Custöriteleşdirilen önümler * Çydamly * Hil kepillendirilen önümler
六 .Sizligiň kepili
youlian Satyş Korporasiýasy (çian) çig mal satyn almakdan başlap, ahyrky önüm gowşuryş tapgyryna çenli her tapgyrda berk hil çärelerini ýerine ýetirýär.Ökde hünärli hil işgärlerimiz, ahyrky önüm üçin ýaşyl signal bermezden ozal her önümi hiliň berk parametrlerinde barlaýarlar.
Aýratynlyklary: Güýçli we poslama çydamly * Uzak hyzmat ömri * strengthokary güýç * Çydamlylyk

1. qualityokary hilli metal materiallardan ýasalan, ajaýyp ussatlyk, tekiz we tegelek gyralar 2. Bir taraplaýyn displeý, berk gurluş, çydamly, uzak ömri, poslama garşylyk 3. Tozanlamak prosesi ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl 4. Laminat çeňňekler çeýe 5. Programmanyň çäkleri Supermarketler, söwda merkezleri, amatly dükanlar, bölek dükanlar, enjam dükanlary we ş.m. 6. Hususlaşdyrma (OEM & ODM)
1. qualityokary hilli metal materiallardan ýasalan, ajaýyp ussatlyk, tekiz we tegelek gyralar 2. Bir taraplaýyn displeý, berk gurluş, çydamly, uzak ömri, poslama garşylyk 3. Tozanlamak prosesi ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl 4. Laminat çeňňekler çeýe 5. Programmanyň çäkleri Supermarketler, söwda merkezleri, amatly dükanlar, bölek dükanlar, enjam dükanlary we ş.m. 6. Hususlaşdyrma (OEM & ODM)

  • Öňki:
  • Indiki: