sahypa_banner

Önümler

Söwda polunyň durýan bar piwo çakyr agaçdan ýasalan gap

Gysga düşündiriş:

1. Daşky gurşawy goramak materialy, ýangyna garşy we çydamly
2. Güýçli göterijilik ukyby, deformasiýa ýok
3.Güýçli gyrasy
4. saklaýyş kuwwatyny ulaltmak
5. Ulanyşyň giň gerimi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daşky gurşawy goramak materialy, ýangyna garşy we çydamly Güýçli göterijilik kuwwaty, deformasiýa ýok Iň oňat gyrasy uly saklaýyş kuwwaty Ulanyş giňligi
Daşky gurşawy goramak materialy, ýangyna garşy we çydamly Güýçli göterijilik kuwwaty, deformasiýa ýok Iň oňat gyrasy uly saklaýyş kuwwaty Ulanyş giňligi

Swing dizaýny ýok

Maslahata garşy enjam, çakyr çüýşesi bukjasy bilen geler, çakyr çüýşesiniň ululygyna görä isläp bilersiňiz.Şerap çüýşesiniň birinji gatynda 20KG ýük göterijilik ukyby bar.Şerap iki tarapdanam saklanyp bilner.Kiçijik meýdany eýeleýär we isleg boýunça hereket edip bolýar.Kelläniň göze görnüp duran LOGO bar we her çüýşe şerabyň uzak wagtlap täze bolmagyny üpjün etmek üçin durnukly saklanýar.

Amaly agaç tagtasy - Bu çakyr çüýşäniň ýokarky agaç tagtasy ýokary derejede ulanylýar, müşderileriň gözüni özüne çekmek üçin logotipiňizi çap edip bilersiňiz, has ýokary täsir edip bolýan bolsa, bu çakyr çüýşesi galyňlaşdyrylan agaçdan we PVX tagtadan, durnukly we çydamlydyr.Dizaýn täze we üýtgeşik, gurluşy güýçli, çydamly we arassalamak aňsat.

Rüstik stil

Ösen rustiki ferma stili, çakyr çüýşesini owadan we ajaýyp görkezýär.Bu çakyr saklaýan gap, aşhana, bar, çakyr jaýy, ýerzemin, ammar we ş.m. ýaly köp halatlara laýyk bolup biler.Şerap çüýşäňizi tertiplemek üçin ulanyp bilersiňiz, bu ýeriňizi has tertipli we döredijilikli eder.

Önümiň parametrleri

Ölçegi: 19.7''L x 19.7''W x 59.1''H.Bu çakyr çüýşesiniň özüne laýyk bolup biljekdigini anyklamak üçin, çakyr saklaýjy rafy goýmak isleýän ýeriňizi ölçäň.Amatly çüýşäniň ululygy: diametri 3,6 dýuýmdan az.Çüýşeleriňiziň ululygynyň bu çakyr çüýşesine laýykdygyny anyklaň.24 sagat müşderi hyzmatymyz bar, soraglaryňyz bar bolsa habarlaşyp bilersiňiz. ÖNÜMLER HAKYNDA MESELE BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAR!

Näme üçin çakyr çüýşesi gerek?

Şerap çüýşeleriniň saklanýan bulam-bujarlygy hakda henizem özüňizi erbet duýýarsyňyzmy?
Thehli çakyr çüýşesiniň birmeňzeş ýagdaýda ýerleşdirilmegi ýaly duýgyny haladyňyzmy?
Halaýan şerabyňyzy görkezmek üçin raf gerekdigini duýýarsyňyzmy?
Aboveokardaky pikirleriňiz bar bolsa, size şerap çüýşesi gerek bolar.

Siziň üçin ajaýyp çakyr çüýşesi

Şerap ýa-da beýleki içgileri ýygnamagy halaýan adam bolsaňyz
Gymmat bahaly çakyryňyzy ýa-da içgiňizi görkezmek üçin ulanyp bilersiňiz.Bu siziň gaty gowy görýän burçuňyz bolar.
Dostlaryňyza näme sowgat bolup biljekdigini henizem bilmeseňiz
Bu çakyr çüýşesi, şerap ýygnamagy ýa-da öý işlerini bermegi halaýan dostuňyza iň gowy sowgat bolar.
Öý stiliňize laýyk gelýän çakyr çüýşesini gözleseňiz

Rustiki çakyr çüýşesini synap bilersiňiz, size başga bir stil görmäge mümkinçilik döredip biler!

Gaty agaçdan ýasalan
çakyr
Galyň agaç we demir çarçuwa
Gaty agaçdan ýasalan
Bu çakyr çüýşesiniň agajy, öýüňiz üçin rustiki görnüşe eýe bolan üzüm dokumasydyr.

Gaty agaçdan ýasalan

çakyr
Galyň agaç we demir çarçuwa
Gaty agaçdan ýasalan
Bu çakyr çüýşesiniň agajy, öýüňiz üçin rustiki görnüşe eýe bolan üzüm dokumasydyr.
Woodokarky agaç tagtada ýokary derejeli we ajaýyp LOGO bar.

Daşky gurşawy goramak materialy, ýangyna garşy we çydamly Güýçli göterijilik kuwwaty, deformasiýa ýok Iň oňat gyrasy uly saklaýyş kuwwaty Ulanyş giňligi
Daşky gurşawy goramak materialy, ýangyna garşy we çydamly Güýçli göterijilik kuwwaty, deformasiýa ýok Iň oňat gyrasy uly saklaýyş kuwwaty Ulanyş giňligi
Daşky gurşawy goramak materialy, ýangyna garşy we çydamly Güýçli göterijilik kuwwaty, deformasiýa ýok Iň oňat gyrasy uly saklaýyş kuwwaty Ulanyş giňligi

  • Öňki:
  • Indiki: