sahypa_banner

Önümler

Täze dizaýn agaç efir ýagy 3 galstukly stend

Gysga düşündiriş:

1. Efir ýagyny görkezýän stend ýokary hilli sosna agajyndan ýasalýar
2. Aşakda oturdylan aýlanýan stoly aýlap bolýar
3. weeňil we götermek aňsat
4. Güýçli gurluş, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we durnukly
5. Haryt agramy 2.91 KG
6. Her çüýşäniň önümi has ygtybarly edip, garaşsyz ammar bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Efir ýagyny görkezýän stend ýokary hilli sosna agajyndan ýasalýar 2. Aşakda oturdylan aýlanýan stol aýlanyp bilner 3. lighteňil we götermek aňsat 4. Güýçli gurluş, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we durnukly 5. Haryt agramy 2.91 KG 6. Her çüýşäniň önümi has ygtybarly edip, garaşsyz ammar bar
1. Efir ýagyny görkezýän stend ýokary hilli sosna agajyndan ýasalýar 2. Aşakda oturdylan aýlanýan stol aýlanyp bilner 3. lighteňil we götermek aňsat 4. Güýçli gurluş, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we durnukly 5. Haryt agramy 2.91 KG 6. Her çüýşäniň önümi has ygtybarly edip, garaşsyz ammar bar

1. Elegant dizaýn bilen owadan ussatlyk

Jikme-jik nagyşly tutawaçlar we agyr ýükli berkitmeler diňe bir işlemegi däl, eýsem ýokary derejeli görnüşi we duýgyny üpjün edýär.Iň oňat agaç materialy we premium ussatlygy bilen efir ýagy, agaç guramaçy gutusynda efir ýaglaryňyza pena berýär.

2. weeňil we ykjam

Bu guty ýagyňyzy saklamak aňsat.Efir ýaglaryňyzy görkezmek üçin ýolda alsaňyz ýa-da öýde saklasaňyz, kesilen gyrasy bolan bu ýokary hilli sosna agaç gutusy, ýagyňyzy howpsuz saklar, şol bir wagtyň özünde hünärli, owadan görüner.

3. Çydamly we ygtybarly ammar

Efir ýaglaryňyzy gowy gurlan we berk agaç gapak bilen bir ýerde saklaň.Bulaşyklykdan dynyň we ýaglaryňyzy arassa we tertipli saklaň.Onda 5ml, 10ml we 15ml efir ýag çüýşeleri üçin 63 ýeri bar.Gutynyň berk, çydamly dizaýny, gymmat bahaly çüýşelerimizi döwmez we ygtybarly saklar.

4. Syýahat we tanyşdyryş üçin ajaýyp

Lighteňil, ykjam we götermek aňsat.Bu ajaýyp agaç gap, efir ýaglaryňyzy aňsatlyk bilen tanap bilmek üçin efir ýaglaryňyzy tertiplemek üçin ajaýyp.Bu ýag gutusyny syýahat, işewürlik we efir ýaglarynyň önüm setirini görkezmek üçin alyp bilersiňiz.Gutyda ygtybarly ýapmak üçin demir gysgyç bar, ony syýahat etmek we görkezmek üçin ajaýyp edýär.Özüňiz ýa-da efir ýaglaryny gowy görýänler üçin ajaýyp sowgat.

5. 100% pul yzyna kepillik

Maddy we ussatlyk kemçiliklerine ömürlik kepillik.Bu ajaýyp gutyny öýüňizde buýsanç bilen görkeziň ýa-da ýanyňyzda ýanyňyz bilen alyp gidiň, berk dizaýny we gyrmyzy aýrylýan köpük padiniň kömegi bilen ýaglaryňyzyň howpsuz boljakdygyny bilip bilersiňiz. size dünýä derejesindäki müşderi hyzmatyny hödürleýär.

6. Önüm maglumatlary

Marka: uliulýan
Model belgisi: YL10001
Reňk: Tebigy
Önümiň ölçegleri: 40.01 x 40.01 x 22,99 sm;2.91 kilogram
Material: Agaç
Specialörite aýratynlyklar: Syýahat, Göçme, Içerde açyk, Düzülip bilinýän, Öý
Harytlaryň agramy: 2,91 kg

Önümiň beýany

Bu agaç guty islendik öý bezegine nepislik goşýan tebigy bezegdir.Gutymyz, ýaglaryň düzümini we ysyny saklamak üçin ýasalan.Bu gutyny efir ýaglaryny ýygnamaga doly gözegçilik edip biljek dürli ýagdaýlar üçin alyp bilersiňiz.Baýramçylyklar, Şükür güni, Ro Christmasdestwo sowgady we islendik waka üçin ajaýyp sowgat edýär.
Bu agaç guty, islendik öý bezegine nepislik goşýan tebigy bezege eýe.Polishing tehnologiýasyny ulanyň, owadan we sahy, saýlamak üçin has özüne çekiji.
Bu efir ýagy gutusy, uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly we efir ýagyňyzy saklamaga we goramaga kepillendirilen ýokary hilli agaç materialdan ýasalýar.
Agaçdan ýasalan bu efir gutusy, gymmatly efir çüýşeleriňizi gündelik dökülmelerden, çyglylykdan, daşky gurşawyň temperaturasyndan we gün şöhlesinden gorap biler.

Haryt aýratynlyklary:

1. Kosmos tygşytlaýjy we iň oňat prezentasiýa: Birnäçe bölüm, efir ýag çüýşeleriňizi arassa, ýer tygşytlaýjy we özüne çekiji görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýär.Efir ýagyňyzy gün şöhlesinden, dökülmelerden we döwülmelerden goraň.
2. Qualityokary hilli we ajaýyp ussatlyk: Efir ýagy gutusy ýokary hilli sosna agajyndan, owadan dizaýn edilen we ajaýyp ussatlykdan ýasalýar.Ekologiýa taýdan arassa, durnukly we çydamly!
3. Kosmetiki gutular efir ýaglaryny görkezmek üçin amatlydyr.

Spesifikasiýa:

: Agdaýy: 100% täze
Reňk: Agaç tebigy reňk
Material: Agaç
Göwrümi: 63 çüýşe
Gutynyň ölçegi: takmynan.40 x 40 x 23 sm / 15,75 '' x 15,75 '' x 9.05 ''
Agramy: takmynan.2900g

Bukja goşuň:

1 x Diňe efir ýagy gutusy
100% kanagatlandyrmagyň kepilligi
Önümlerimiziň ýanynda durýarys.Harytlaryň hiline nägileligiňiz bar bolsa, bize ýüz tutuň, men size bu barada kanagatlanarly çözgüt bererin.

1. Efir ýagyny görkezýän stend ýokary hilli sosna agajyndan ýasalýar 2. Aşakda oturdylan aýlanýan stol aýlanyp bilner 3. lighteňil we götermek aňsat 4. Güýçli gurluş, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we durnukly 5. Haryt agramy 2.91 KG 6. Her çüýşäniň önümi has ygtybarly edip, garaşsyz ammar bar
1. Efir ýagyny görkezýän stend ýokary hilli sosna agajyndan ýasalýar 2. Aşakda oturdylan aýlanýan stol aýlanyp bilner 3. lighteňil we götermek aňsat 4. Güýçli gurluş, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we durnukly 5. Haryt agramy 2.91 KG 6. Her çüýşäniň önümi has ygtybarly edip, garaşsyz ammar bar
1. Efir ýagyny görkezýän stend ýokary hilli sosna agajyndan ýasalýar 2. Aşakda oturdylan aýlanýan stol aýlanyp bilner 3. lighteňil we götermek aňsat 4. Güýçli gurluş, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we durnukly 5. Haryt agramy 2.91 KG 6. Her çüýşäniň önümi has ygtybarly edip, garaşsyz ammar bar

  • Öňki:
  • Indiki: