sahypa_banner

Önümler

Lýuks kosmetiki displeý tekjesi bilen satylýan ýörite kosmetika displeýi

Gysga düşündiriş:

1. Material: akril, poslamaýan polatdan ýasalan
2. Akril: açyk reňk we tekiz duýgy
3. Poslamaýan polat: ýokary güýç, okislenmä çydamly, poslama garşy, poroşok bilen örtülen altyn
4. Yzky paneli ekran ekrany ýa-da UV çap edilip bilner
5. Custöriteleşdirilen aýratyn LOGO


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Material: akril, poslamaýan polatdan ýasalan 2. Akril: açyk reňk we tekiz duýgy 3. Poslamaýan polat: ýokary güýç, okislenmä çydamly, poslama garşy, poroşok bilen örtülen altyn 4. Yzky paneli ekran ekrany ýa-da UV bilen üpjün edip bolýar çap edildi 5. Custöriteleşdirilen aýratyn LOGO
1. Material: akril, poslamaýan polatdan ýasalan 2. Akril: reňkli açyk, el degirmek üçin tekiz 3. Poslamaýan polat: ýokary güýç, okislenmä çydamly, poslama garşy, altyn poroşok örtükli 4. Yzky paneli ekran ekrany bilen ýerleşdirip bolýar ýa-da UV çap etmek 5. Diňe LOGO 6. Gaty poluň ekrany

Professional kosmetika stend satyjysy

Dükan dizaýnyny mugt eltip bermek we berk standart önümçilik syýasaty bilen döredilen ajaýyp önüm stendleri bilen üpjün etmek üçin hünärmen, ygtybarly we tejribeli ýokary derejeli displeý öndüriji, dizaýn wizual söwda üpjün edijisidiris.Jadylaýjy dükanyň dizaýny, prezentasiýany gowulandyrmak üçin makiýaup önümleriňize uly yşyk berýär.

Kosmetika displeýi üçin çözgüt üpjün ediji satylýar

Müşderilerimize býudjet elýeterli bahalar bilen hödürlenjek makiýa display displeýi hökmünde alyp barýan müşderilerimiziň maksatlaryna ýetmek üçin höwesimiz we jogapkärçiligimiz.“Actgreen” elastik baha syýasaty, mätäç biri üçin hökman laýyk çözgüt boljakdygyny görkezýär.

Örän tejribeli hünärmenler dizaýn topary

Youlian, ýokary derejeli we dizaýn önümlerini pol stendini öndüriji hökmünde dizaýn edýän, tejribeli hünärmenler dizaýn topary bar.Söwda we dükan bölek satuw gurşawyna laýyk gelýän displeý dizaýnyny göz öňünde tutup, hünärmenler dükanyň dizaýn jikme-jikliklerine köp üns berýärler, döwrebap, moda we özboluşly kosmetika stendini gazanmagyňyzy üpjün edýärler.

Funksiýa makiýaup bölek satuw displeýini alyň

Hasap üstleri we poluň yzygiderli durmagy bilen, göz öňünde tutýan ululygyna, reňkine, stiline, görnüşine laýyk gelýän kosmetiki hasaplaýjy displeý öndürijilerini aljakdygyňyza 100% ynamyňyz bar.Dürli stend dizaýny bilen, dürli ululykdaky, agramly we dizaýnly kosmetika önümleriniň ähli kolleksiýalaryny hödürläp bilýän, işleýän kosmetiki displeý tekjesini alyp bilersiňiz diýen sözümiz bar.Mysal üçin, dürli önüm çyzyklaryna laýyk bolmaly kosmetiki dükan displeýini öndürýäris.

Önümiň görkezilmegi bilen berk QC syýasaty

Gaty QC syýasatymyza esaslanyp, kosmetiki displeý hasaplaýjy adam tarapyndan ädimme-ädim barlanar.Mysal üçin, wizual söwda stendleri bu ädimden köpçülikleýin önümçilik meýilnamasyndaky indiki ädime tamamlananda, kosmetika dükanynyň görkezijisi indiki ädimden jogapkär adam tarapyndan barlanar.
Haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, kosmetiki bölek displeý düzediş üçin yzyna gaýtarylar.Başarmaýan bolsa, kosmetiki displeý tekjeleri gaçmaly.

Näme üçin kosmetika displeýini satmak üçin ulanmaly?

Bu makiýa store dükanynyň ekrany ýokary hilli metal we MDF, kosmetiki displeý üçin özüne çekiji dükan dizaýnymyzyň biri bolan ýönekeý, ýöne häzirki zaman dizaýny bilen ýasaldy.Bu dizaýny halamaýan bolsaňyz, öz kosmetika ammaryňyz üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.Custöriteleşdirilen Birleşdirilen material stendi garşylanýar.

Material: poslamaýan polat we akril ýa-da birleşdirilen material
Ölçegi: omörite ýasalan;

Gap: agaç gaby bilen toplum üçin;

Iň amatly: kosmetika |makiýaup

Kosmetiki ammar bilen satuwyňyzy ýokarlandyryň

Kosmetika stendi, kaşaň ýerleşiş bilen wizual söwda üçin alternatiw warianty üpjün edýär.Kosmetiki hasaplaýjy ýokarky displeýler bilen, aňsatlyk bilen bellemek isleýän makiýa counter hasaplaýyş üstleriňize müşderileriň wizual ünsüni çekýär.

Kosmetiki diwara gurlan puluňyzy tygşytlaň

Satuw üçin kosmetika displeýi, önümleriňizi ýokary derejeli material bilen hödürlemek üçin tygşytly bölek satuw displeýidir.

 

1. Material: akril, poslamaýan polatdan ýasalan 2. Akril: açyk reňk we tekiz duýgy 3. Poslamaýan polat: ýokary güýç, okislenmä çydamly, poslama garşy, poroşok bilen örtülen altyn 4. Yzky paneli ekran ekrany ýa-da UV bilen üpjün edip bolýar çap edildi 5. Custöriteleşdirilen aýratyn LOGO
1. Material: akril, poslamaýan polatdan ýasalan 2. Akril: reňkli açyk, el degirmek üçin tekiz 3. Poslamaýan polat: ýokary güýç, okislenmä çydamly, poslama garşy, altyn poroşok örtükli 4. Yzky paneli ekran ekrany bilen ýerleşdirip bolýar ýa-da UV çap etmek 5. Diňe LOGO 6. Gaty poluň ekrany
1. Material: akril, poslamaýan polatdan ýasalan 2. Akril: reňkli açyk, el degirmek üçin tekiz 3. Poslamaýan polat: ýokary güýç, okislenmä çydamly, poslama garşy, altyn poroşok örtükli 4. Yzky paneli ekran ekrany bilen ýerleşdirip bolýar ýa-da UV çap etmek 5. Diňe LOGO 6. Gaty poluň ekrany

Maksadyňyzy kosmetiki displeý tekjesi bilen ýerine ýetiriň

Gurlan diwar ululygyňyz, reňkiňiz, stil talaplaryňyz bilen ýasalmaga ukyplydyr.Adaty metal önümleriniň displeýleri önümleriňize laýyk gelmeýär diýip alada etmegiň zerurlygy ýok.Sebäbi metal displeýleri dizaýn etmek we döretmek üçin öz hünärmen dizaýnerler toparymyz bar.

Has ýokary görkezijiler bilen wagtyňyzy tygşytlaň

Satuw üçin kosmetika displeýi aňsatlyk bilen gurulýar, şonuň üçin ajaýyp täsirli prezentasiýaňyzy hiç wagt gurup bilersiňiz.

Näme üçin demir satyjy saýlamaly?

Kosmetika diwary üçin mugt eltip bermek bilen ýörite önüm dizaýny, youlian Satyjy tarapyndan üpjün edilip bilner.Kosmetika, derini bejermek, atyr, sagat, ruçka, tort, kitap we ş.m. üçin kaşaň kosmetika ammary.

Customörite öndürilen kosmetika displeýi üçin elýeterli, gowy baha satylýar.

Kosmetika dükany üçin ýokary hilli täze akril, Perspex, PMMA ýa-da PCR plastmassalary kabul ederliklidir.PCR plastmassa materiallary, poligona iberilýän galyndylaryň mukdaryny azaltmaga kömek etmek üçin ekologiýa taýdan arassa we has durnukly sarp edijilerden ýasalýar.

Kosmetiki displeý tekjesi üçin güýçli eksport bukjasynyň standart gaby.

Gaty QC syýasaty.Kosmetiki displeý tekjesi üçin gowy zat ýok bolsa, iberilmezdi.

Satuwdan soň mugt eltip bermek bilen 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

METAL STANDS Satyjy

Youlian, bütin dünýädäki müşderiler wagtynda gowy abraý gazandyrýar.Metal kosmetiki displeý, derini bejermek displeýleri, atyr displeý ideýalary, metal şaý-sepler displeýleri, ýörite et stendi, metal sagat displeýleri, metal kanselýariýa displeýleri we ş.m.

Satuw üçin ýörite öndürilen kosmetika displeýi önümleriňizi hödürlemek üçin hoş geldiňiz.Endokarky gutarnykly dizaýn gutardy.Kiçijik sargyt kabul edilýär.

Tagta görkez

“youlian” displeý çarçuwalary dürli stiller, “Countertop Display Stand”, “Pol Display Stand”, “Rotary Display Stand” we ş.m. bilen elýeterlidir.Öý, söwda merkezleri, supermarketler, bölek satuw dükanlary we beýleki ýagdaýlar üçin amatly.

San we ululygy sebäpli çeýe çykdajy syýasaty.Surfaceüpek ekranly çap edilen ýa-da lazer bilen bellik edilen nyşan bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki: