sahypa_banner

Önümler

Kosmetiki dükanyň ekrany Akril pomada makiýaup displeýi Bu element hakda

Gysga düşündiriş:

1. qualityokary hilli gara akril, demirden ýasalan
2. Uly kuwwat, dürli önümleri ýerleşdirip biler
3. 360 dereje aýlanyp bolýar
4. Güýçli we çydamly gurluş
5. Arassalamak aňsat
6. Ulanyşyň giň gerimi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

1.Ubokary hilli material: Gara çydamly akril.Oňa köplenç pleksiglas diýilýär.Suw geçirmeýän we çyglylyga çydamly.Döwülmeýän aýnadan has ygtybarly.Aç-açan material, bar zatlaryňyzy görmäge, ýadaw gözleglerden gaça durmaga, wagt tygşytlamaga we durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär
2.LARGE CAPACITY SET: Gözelligi gurnaýjy 24 pomada saklap biler we gündelik makiýaňyzy saklamak üçin 4 sany aýratyn ownuk makiýaup haltasy bar.Her guty önümi stakanyň bitewiligine zyýan bermezden doly açylyp bilner.Makiýaup gurnaýjysy, biderekligiňizi we hammam hasaplaýjyňyzy tertibe salmak üçin azyndan 8 derini bejermek önümini, 3 suwuk binýady, 24 pomada, 6 göz gamaýjy, 5 göz kölgesi we beýleki ownuk gündelik kollektiwleri saklap biler.
3.MULTI-MAKSAT: Gowy makiýaup gurnaýjy, ähli önümleriňizi bir ýerde saklaýar, kosmetika serişdeleriňizi dogry tertipleýär we kosmetika önümlerine aňsatlyk bilen girip bilýär.Diňe geýimçiniň üstünde ýasalan şaý-sepler we kosmetika önümleri üçin ulanylman, eýsem stolda ofis esbaplaryny we hammamdaky hajathana enjamlaryny guramak üçin hem amatly.Beýleki kollektiwleriňiz üçin köp ýer berýär.Guramaçylykly zatlar arassa saklanýar.
4. Arassalamak aňsat: akril materialyň tekiz ýüzi ideg etmegi we arassalamagy aňsatlaşdyrýar.Ildumşak sabynly suw bilen ýuwuň.Kir ýuwýan maşynda ýuwmaň.Akril aýna ýa-da plastmassadan has gowy izolýasiýa edýär.Zyýan ýetmezligi üçin ýangyn çeşmesine ýakyn bolmaň.
5. ÇIMKLENDIRMELER WE GÖRNÜŞ: Ölçegleri 15,74 x 6.88 x 5,62 dýuým.Her bölüm we çekme adaty ululykdaky kosmetika serişdelerini saklap biler.Ippingüklemezden ozal önümiň ýagdaýynyň gowudygyny ýa-da ýokdugyny barlarys, soň bolsa plastmassany dyrnaklardan ýa-da döwüklerden goramak we elleriňize ygtybarly baryp ýetmek üçin styrofoam bilen gaplaň.

Pomada ekrany (4)

Pomada ekrany (3)

Önümiň beýany

1.Makup gurnaýjy meselesi
Guramaçynyň alyp barjak kosmetika ukyby, has dogrusy, derini bejermek zerurlyklaryna baglydyr.Minimalist bolsaňyz, çekmede saklanyp bilinýän aýratyn bölümli kiçijik guramaçy size gerek bolup biler.Makiýaup kolleksiýaňyzda her möwsüm üçin 24 reňkli pomada we göz palitrasy bar bolsa.Specialörite bölümler bilen has uly guramaçy ýa-da wagtyň geçmegi bilen giňeldilip bilinjek ýöriteleşdirilen modul gurnaýjy hasaplamak isläp bilersiňiz.

2.Eger maksadyňyzy diňe bir giňişlikde saklamak bolsa, aýratyn akril guramaçy siziň üçin ajaýyp.
1 guty basylan poroşoky, kölegäniň palitrasyny saklamak üçin ulanylyp bilner, ýokarsy derini bejermek önümleri we başgalar üçin amatlydyr.
Pomada, kirpik, gaş galam we ş.m. saklamak üçin 1 bölüm ulanylyp bilner. Kiçijik bölüm ownuk boş zatlary saklamak üçin amatlydyr.
3. tekiz çekme
Açyk tertipli çyzgylar.Halaýan makiýa display displeýiňiz.
4. Qualityokary hilli pleksiglas materialy
Qualityokary hilli galyň pleksiglas materialdan ýasalan, döwmek kyn, aňsat däl, ýokary aç-açanlygy, howa garşylygy gowy
5. Köp gezek ulanmak
Çyzgylar pomada, esas, bronzer, gyzarma, göz kölegesi, primer, poroşok we başga-da köp zatlary saklamak üçin ajaýyp.
Maslahat
Kosmetika önümlerini saklamazdan ozal, kategoriýalara ýa-da ulanylyş ýygylygyna görä toparlaýyn makiýaup, dodaklaryňyzy, göz galamlaryňyzy, tapawutlandyryjylary, gizleýjileri we gyzarmalary bir ýere ýygnaň, şonuň üçin özüňizdäki zatlary aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz we gaýtalanmajak zatlardan gaça durup bilersiňiz.Occasionörite hadysanyň makiýaupy ýa-da az ulanylýan palitralary has gün düşýän ýerlerden ýa-da çekişlerde saklap bolýar, göni gün şöhlesinden we ulanyş aralygyndaky tozandan uzaklaşdyrmak üçin, Deriniň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin makiýaup gutarýan senesini ýygy-ýygydan barlaň.

Pomada ekrany (1)

Pomada ekrany (2)


  • Öňki:
  • Indiki: