sahypa_banner

Önümler

Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metal tekjeleri

Gysga düşündiriş:

1. pleönekeý we ajaýyp dizaýn
2. Zeper ýetmek howpuny azaltmak üçin burçlar howpsuzlyk burçlary bilen tersine
3. Gurluşy berk we çydamly, her gatlak 50KG göterip bilýär
4. Hereket etmek aňsat 4 kastor bar
5. Açyk reňk, öçmek aňsat däl, daşky gurşawy goramak
6. embygnamak aňsat, nurbatlary berkidiň, gurnama görkezmelerini ýa-da gurnama wideosyny beriň
7. Supermarketler, amatly dükanlar, bölek dükanlar, ammarlar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda


1. pleönekeý we ajaýyp dizaýn: üýtgeşik açyk tekjäniň dizaýny, goşmaça ammar zerurlygy bolan islendik otag üçin amatlydyr
2. Howpsuzlyk aýratynlyklary gowulaşdy: tersine howpsuzlyk burç dizaýny şikes alma howpuny peseldýär
3. Gurnamak: ýygnamak aňsat, nurbatlary berk gulplaň, gurnama görkezmeleri ýa-da gurnama wideosy
4. elýeterli elýeterli ýokary hilli material: ýokary hilli we çydamly polatdan ýasalan Her gatlak 50KG göterip biler
5. Önümiň ölçegi: 46 (W) x63 (H) x17 (D) dýuým
6. Tutuş tekjede 6 gatlak, bir gatlak 50KG, tutuş tekjede 300KG bar
7.Selfde 4 3 "kastor, 2 swivel rolik, 2 sany tormozly kastor bar
8. Reňk: Mämişi ýa-da özleşdirilen

Köp gatly azyk önümleriniň tekjesi Söwda metal tekjeleri (1)

Köp gatly azyk önümleriniň tekjesi Söwda metal tekjeleri (2)

Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metal tekjeleri (4)

Önümiň beýany


Supermarket seriýaly ammar tekjeleri dürli giňlikde we çuňlukda 2-3-4-5-6 derejelerde bar.Theygyndyda giňlikler, beýiklikler we dürli gyzykly reňklerdäki dürli ululyklar hem bar.Meýdany ýerleşdirmek üçin döredilen bu ýygyndy, býudjet üçin amatly we çydamly we täsirli ekran tekjesidir.Işleýşi, bahasy we ýygnamak aňsatlygy sebäpli iň meşhur supermarket displeý tekjesi bolandygyny subut etdi.Bu önümler üçin supermarketiň tekjesini ýygnamak taslamasy çagalar we ene-atalar üçin gyzykly we ene-atanyň we çaganyň arasyndaky baglanyşygy artdyryp biler, nurbatlar bilelikde gurlup, maşgala taslamasy hökmünde doly howpsuz bolar.Her derejäniň beýikligini düzetmek üçin diňe nurbat gerek.Material polat we ekologiýa taýdan arassa.Tozan tozy daşky gurşawy goraýan himiki ys ýok we güýçli we çydamlydyr.Supermarketiň tekjelerini ýasamak üçin iň durnukly materialdyr.Seresaplyk görkezmeleri.Arassa, çygly mata bilen arassalaň.Gaty himiki serişdeleri ulanmakdan gaça duruň.Suratlar illýustrasiýa maksatly.
10.Biz hünärli zawod, kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz
11.Eger zerurlyklaryňyz bar bolsa, hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen habar iberiň ýa-da göni habarlaşyň

Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metal tekjeleri (3)

Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metal tekjeleri (5)

Köp gatly azyk önümleriniň tekjesi Söwda metal tekjeleri (7)


  • Öňki:
  • Indiki: