sahypa_banner

Önümler

Metal OEM taýpasy T şekilli bölek şaý-sepler monjuk stendi

Gysga düşündiriş:

1. Gymmat bahaly aýnadan, agaçdan we metaldan ýasalan şaý-sepler
2. Möhürli, tozan we çyglylyga garşy
3. Berk we ygtybarly gurluş
4. Kiçi meýdan
5. Spotlight, 360º ekran
6. Gurmak aňsat, arassalamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Her bir aýal eşiginde owadan we owadan görünmek isleýär.Şaý-sepler monjugy gözellikde möhüm rol oýnaýar.Şaý-sepler monjugy aýalyň düzüminde iň möhüm elementlerden biridir.Monjuk bezeg zynjyry ýa-da monjuklar, şaý-sepler ýa-da boýnuňyza dakylýan baglanyşyklardyr.Monjuk göwher, emeli, altyn ýa-da kümüşden bolup biler.Başga hiç bir şaý-sepler şaý-sepleriň monjugynyň ornuny tutup bilmez.Monjuk, adamlaryň iň gadymy bezeglerinden biridir.Häzirki wagtda şaý-sepler monjugy adamlar üçin baýlyk we status nyşanyna öwrülýär.

Gowy monjuk şaý-sepleriň monjuk displeýiniň, uzyn monjuklar üçin şaý-sepleriň we gysga monjuklar üçin şaý-sepleriň kömegi bilen seresaplylyk bilen seredilmelidir.Monjuk, müşderiniň islegine we islegine baglylykda orta, uzyn we gysga ululykda bolup biler.Şoňa laýyklykda displeý halatlary dürli monjuklar üçin tapawutlanýar.

şaý-sepleri görkezmek üçin gap (3)

şaý-sepleri görkezmek üçin gap (1)

şaý-sepleri görkezmek üçin gap (2)

Käwagt, müşderi görkezilen displeýiň hemmesi bilen näme etjekdigini pikir edip biler.Ine, uzyn monjuklar we şaý-sepler monjuklary görkezmek üçin şaý-sepleriň käbir peýdalary
1. Şaý-sepleriň monjugy ekrany monjugyň parlaklygyny ýokarlandyrýar.Müşderä şaý-sepleri iň oňat görnüşde görmäge mümkinçilik berýär.

2. Bir monjuk müşderiniň öňünde has görnükli bolýar.Diňe şaý-sepleriň bir bölegi, doly ideg bilen bezelende nähili boljakdygy bilen deňeşdirilende az özüne çekiji bolup biler.Gowy displeý müşderä bu ýagdaýy göz öňüne getirmäge kömek edýär.

3. Zergär monjuk displeýi, satyjy ondan has köp peýdalanmagy üçin monjugyň bahasyny ýokarlandyrýar.

Häzirki zaman dünýäsinde sarp edijileriň islegi çäkli däl.Şaý-seplerini saklamak üçin elmydama şaý-sepleriň monjuklarynyň ýa-da uzyn monjuklar üçin şaý-sepleriň dürli görnüşlerini we görnüşlerini gözleýärler.Bazara baranyňyzda şaý-sepleriň monjugynyň dürli ululykda we dürli materiallarda bardygyny görersiňiz.Bular bäş esasy kategoriýa bölünýär.
Ekranyň stendi - gatyň görnüşi
Ust Bustlar - Bu displeýleri doly suraty görkezmek üçin doly bezäp bolýar.
Yşyklandyryş - ýokary derejeli şaý-sepleri has gowy goýuň.
Elry Zergärçilik şaý-sepleriniň artykmaçlyklaryny doly görkezmek we umumy görnüşi üçin displeý stendine goýulýar.
Kämahal, müşderiler dürli saklamak usullaryny sorap bilerler.Olaryň käbiri:
Ain Poslamaýan polat materialy - Görkezilen esbaplara nusgawy görnüş berýär.
● Akril materiallar - has gowy displeý görnüşini özleşdirýär we şoňa görä döredilip bilner.
Ain Poslamaýan polatdan we akriliň birleşmegi - ýokary derejeli we moda şaý-seplerini çykarýar.
Uzyn monjuklar üçin dogry şaý-sepler monjuk displeýini ýa-da şaý-sepleri tapmak gaty kyn, ýöne mesele bar ýerinde çözgüt bar.Şaý-sepler monjuk displeýi, uzyn monjuklar üçin şaý-sepler, şaý-sepler monjuklary lomaý üpjün edijiler.B2B we B2C ikisinde-de işleýäris.Özüňiz üçin dogry şaý-sepler monjuk displeýini tapmaga kömek ederis ýa-da lomaý gözleseňiz, iň oňat şertnamalary hödürläris.

şaý-sepleri görkezmek üçin gap (4)

şaý-sepleri görkezmek üçin gap (5)

şaý-sepleri görkezmek üçin gap (6)


  • Öňki:
  • Indiki: