sahypa_banner

Önümler

Hytaý zawody Poslamaýan polatdan ýasalan pol içgisi, şerap çyrasy bilen görkezilýär

Gysga düşündiriş:

1. Poslamaýan polatdan we akrilden ýasalan çakyr stendi
2. saklaýyş kuwwatyny ulaltmak
3. Ekranyň giň gerimi
4. anyk iýerarhiýa
5. Aşaky V şekilli dizaýn, gaty we çydamly gurluş
6. Diňe LOGO okaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan we akril uly saklaýyş kuwwatyndan ýasalan çakyr displeýi
Poslamaýan polatdan we akril uly saklaýyş kuwwatyndan ýasalan çakyr displeýi

Endokary derejeli moda stili


Poslamaýan polat plastinka bilen akriliň garyndysy ýokary derejeli moda stilini döredýär.Metalumşak metal çarçuwasy islendik otaga stil we ýokary derejeli stil getirýär, açyk akril gök çarçuwa bilen ajaýyp bezegiňize ajaýyp we ýokary täsir galdyrýar.Biziň ajaýyp çakyr şkafymyz, şerap sowadyjy butikler we restoranlar üçin hemişelik tendensiýa

Köpugurly ýokary derejeli bar mebelleri


Köpugurly çakyr çüýşesini erkin saklaýan ýerimiz beýlekilerden has uludyr.Uly ammar meýdançasy, kiçi aýak yzy, 25KG ýük göteriji bir gatlak, ýokarsy halaýan LOGO bilen düzülip bilner we aşaky ammarda köp şerap saklanyp bilner.Dört gatlak berk stol içgiler, çakyr we ş.m. ýerleşdirilip bilner. Köpugurly çakyr şkafymyz, boş wagtlary öýde kiçi bar hökmünde ulanylyp bilner!

Gaty we durnukly çakyr ammary


Iň erkin çakyr aýna çüýşesi çydamly ýokary hilli poslamaýan polatdan we ýokary hilli akrilden ýasalýar.Iň ýokary durnuklylygy üpjün etmek üçin, ähli ýük göterijini has durnukly etmek üçin aşaky goşmaça eňňit bazasyny goşduk we ajaýyp dizaýn önümleri görkezmegi has ýokary galdyrýar.

Elbetde aňsat ýygnak


Simpleönekeý gurluş, sanly bölekler we suratly görkezmeleriň kömegi bilen, çakyr çüýşesi üçin gurnama işleri bilen hiç wagt gyzyklanmarsyňyz.

Gaýrat etme


Satyn almazdan ozal we soň professional müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin elmydama elýeterli. Eger haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şonuň üçin indi garaşmaň we şu wagt lezzet alyň.

Çakyr displeýi


A. Bu diňe bir çakyr çüýşesi däl, öýüňiz üçin kiçi bar!Gök tekjeler we altyn demir dizaýn çarçuwasy aşhanaňyza we otagyňyza ajaýyp täsir galdyrýar.
Mawy tekje we altyn akril dizaýn çarçuwasy, çakyr dükanynyň naharhana we ýaşaýyş jaýyna ajaýyp we ýokary täsir galdyrýar.
B. Adaty çakyr gaplary bilen deňeşdirilende, önümlerimiz has köp funksiýaly bar we otag bezeglerini ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.Bu, öýüňizdäki mikroawtobusa meňzeýär!
C.Eger çakyr bişirijilerimizi satyn alsaňyz, 1 çakyr saklaýan we 1 çörek bişirijini alarsyňyz!Köp wezipeli çakyr çüýşesi, gündelik tertip islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

Poslamaýan polatdan we akril uly saklaýyş kuwwatyndan ýasalan çakyr displeýi
Poslamaýan polatdan we akril uly saklaýyş kuwwatyndan ýasalan çakyr displeýi
Poslamaýan polatdan we akril uly saklaýyş kuwwatyndan ýasalan çakyr displeýi

  • Öňki:
  • Indiki: