sahypa_banner

Önümler

Mahabat goldaw geňeşiniň belligi afişasy uly togalanan gysga çarçuwaly displeý stendleri

Gysga düşündiriş:

1. Mahabat displeýi poslamaýan polatdan we gyzgyn aýnadan ýasalýar we 34 dýuým ekrany bar
2. Ekrany 360 dereje öwrüp bolýar
3. Mahabat displeýiniň beýikligini erkin sazlap bolýar
4. Dizaýn görnüşi mugt
5. Oöriteleşdirilen OEM & ODM
6. Gurmak aňsat (gurnama görkezmelerini ýa-da gurnama wideosyny beriň)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzülip bilinýän görnüş:Pyýada belginiň saklaýjysynyň umumy beýikligi 34 "bilen 51,9" aralygyndadyr, bellik çarçuwasy zerur bolanda keseligine ýa-da dikligine, görnüş burçuny 360 dereje sazlap bolýar.
Howpsuzlygyň tegelek burçlary:Burçlaryň adamlara zyýan ýetirmezligi üçin, öňki ulanylan burçy halk köpçüligi üçin has amatly etmek üçin tegelek burçlar bilen çalyşdyk
Agramy ýokarlandyrýan esas:Baza suw we gum bilen dolduryp boljak agramly barrel bilen enjamlaşdyrylandyr.Goramak üçin rezin guşak bilen esas
Parlak däl linzalar şulary öz içine alýar:Afişa stendiniň üstünde UV garşylykly PVC Gorag linzasy bar, afişalary açyk saklamaga kömek edip biler.Mundan başga-da, bu aýratynlyk afişany howa şertlerini göz öňünde tutman görkezmäge mümkinçilik berýär
Düzülip bilinýän beýiklik:Hoş geldiňiz belgisiniň beýikligini gysga düwmeler bilen sazlap bolýar, beýikligi sazlamak aralygy bolsa 75 sm-125 sm.Partiýanyň dürli belentlikleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyryň.
Düzülip bilinýän burç:Toý belgisi stendini 360 dereje öwrüp bolýar we dik we keseligine ýerleşdirip bolýar. Bellik eýesi 180 ° öňe we yza, ugry hem sazlanyp bilner.Bellik stendi dik ýa-da keseligine, bellik saklaýjy stend size gerek bolan islendik burça laýyk bolup biler.
Gurmak aňsat:Beýleki gurnama gurallary bolmazdan altyn belginiň eýesi.Grafika her aý, hepdelik ýa-da gündelik üýtgedilip bilner. Oturylyşyklara, toýlara, açyk howada amatly. Altyn belginiň eýesi stend ulanyjy üçin amatly we täsirli görkeziş guralydyr.
Pvc gorag filmi:Bu bellik, açyk howada görkezilýär, UV çydamly PVC gorag linzasy, hapa girmeginiň öňüni almak, afişany aç-açan görmek we ýagyşyň ýa-da surata zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin afişany ýapýar.

Önümiň beýany

Düzülip bilinýän metal belgisi esas bilen dur
Restoranyňyz ýa-da köpçülikleýin çäre üçin afişa stendini gözleýän bolsaňyz, pyýada bellik çarçuwasy siziň üçin iň gowy saýlawdyr!Qualityokary hilli material we berk gurluşyk bu önüm üçin iň uly satuw nokatlarydyr.Mundan başga-da, afişanyň displeýinde gysga çarçuwaly dizaýn, pol belgisi saklaýjy bazasy we sazlanyp bilinýän gorizontal we wertikal displeý bar, bu adamlaşdyrylan dizaýnlaryň hemmesi gündelik amatly ulanmak üçin.Kafe, butik, myhmanhana lobbisi ýa-da öý üçin amatly, sazlanyp bilinýän afişa stendi ulanyjy üçin amatly we ýokary täsirli görkeziş guralydyr

Spesifikasiýa

Grafikanyň ölçegi: 8.5 "x 11" / Harp ölçegi
Esasy ölçegleri: 10 "Dia
Boýy: 30.8to 48 "
Snap çarçuwasy: Alýumin anodlaşdyrylan
Gorag obýekti: Glalpyldawuk PVX

Müşderiniň 100% kanagatlanmagy:

Wevalor önümleriniň hemmesi 2 ýyllyk hil kepilligini üpjün edýär we müşderiniň 100% kanagatlanmagyny üpjün edýär.Meseleňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, müşderilerimiz 24 sagadyň dowamynda size çözerler.

1

1

1

1

1

1


  • Öňki:
  • Indiki: