sahypa_banner

habarlar

srgfd (1)

1.Kosmetiki displeý şkafy, dürli ajaýyp kosmetika serişdelerini görkezmek üçin ulanylýan, ýokary derejeli displeý şkafy.Görkezişiň bu görnüşi owadan we asylly, bezeg taýdan güýçli we özboluşly stili görkezmek üçin görkezilen ähli önümleriň stiline laýyk gelýär.Bu görnüşli vitrinanyň dizaýny we önümçiligi birneme çylşyrymly.Senetçilik pudagy hökmünde söwdagärler mümkin boldugyça müşderileri özüne çekmek üçin vitrin dizaýnyna köp pul sarp ederler.

2.Kosmetika displeýi dizaýn edilende stilleriň gabat gelmegi, giňişligiň ýerleşişi we yşyklandyryş ulanylyşy ýaly köp faktor göz öňünde tutulmalydyr.Vitrinler üçin ulanylýan materiallar hem has gowy.Esasy söwda merkezlerinde ýa-da ýörite dükanlarda ýerleşdirilen.Dürli reňk kombinasiýalary üçin berk talaplar bar.Marka nyşany dizaýny, müşderiler üçin aňsat bolmaly.Vitrinanyň umumy dizaýny, aýratynlyklaryny görkezmelidir we ony pudakdaky beýleki markalardan tapawutlandyrmalydyr Açyk, ussatlyk, pil süňkünden ýasalan ak lak.Professional dizaýn, berk gurluşyk we söwda merkezleriniň vitrinlerini öndürmekde köp ýyllyk tejribe markaňyzy tapawutlandyrýar, tötänleýin üýtgeýär we her displeý jikme-jigini ajaýyp görkezýär.

3.Dizaýn nokatlary :

srgfd (2)

4.Styling :

Kosmetika sergisiniň ýörite eksponatlary sungatyň gözelligini görkezmelidir.Özboluşly çeper şekil arkaly, vitrin çeper häsiýetli, gözelligi görkezýän esere öwrülip biler we romanyň görkeziş usuly müşderilere belli bir derejede özüne çekiji bolup biler.Müşderiler adatça önümleriň estetikasyny we utgaşdyrylyşyny yzarlaýarlar, şonuň üçin vitrin dizaýn edilende önümleriň çeper gözelligini ýüze çykarmak üçin önümleriň töwereginde ownuk bezegleri düzüp bilersiňiz.

5. Dürli görkeziş :

Müşderiler kosmetika satyn alanda, hökman kanagatlanjak önümlerini saýlarlar we saýlarlar.Önümler gaty az bolsa, ilkinji täsir gaty gowy bolmaz.Şol bir kosmetikanyň dürli deri görnüşleri bar, şonuň üçin vitrin dizaýn edilende, saýlamany artdyrmak üçin seriýanyň görnüşlerini bu ugurda doly görkezmek iň gowusydyr.

srgfd (3)

6.Laýout dizaýny :

Kosmetika beýleki harytlar bilen deňeşdirilende has köp önüm önümleriniň aýratynlyklaryny görkezmeli, barlygyny görkezmeli, dürli harytlar ekranda bir ýerde iň gowy ýerleşdirilen, dürli görnüşler, gatlaklarda iň oňat ýerleşdirilen harytlaryň bahasy.Ekranyň şkafynyň beýikligi ýerlikli, almak we goýmak üçin amatly bolmaly

7. Kosmetiki displeý gaplarynyň ululygy

kosmetiki vitrin ululygy, esasan, görkezilmeli kosmetika, giňişlik, satyjy we vitrinanyň gurluşy, materiallaryň tebigaty, tehnologiýasy we kesgitlemek üçin beýleki taraplary tarapyndan düzülendir we kesgitlenmeýär, umumy umumy spesifikasiýalarda 1000 * 300 * 1800 / 2000mm.beýikligine görä, bu vitrinada ýokary kabinet we gysga şkaf bar, beýik şkaf adatça diwara ýa-da garaşsyz, ýokarky şkaf, aşaky bölegi esas ýa-da aýak bolýar, vitrinanyň ululygy adatça 800 * 1800 * 1900/2200mm.Ölçegi, adatça, 800 * 1800 * 1900 / 2200mm, bazasy takmynan 800mm;gysga şkaf bir eňňit ýüzüne, goşa eňňit we tekiz ýokarky böleklere bölünýär we kiçi göwrümde adatça 700 * 1400 * 1300mm, uly bolmagy ähtimal 1300 * 1800 * 1500m, ýokary we aşak tüpeňlenmedik arassa beýikligi 250 ~ 400mm, aşaky aýagy 700 ~ 1000mm.


Iş wagty: Mart-29-2023