sahypa_banner

habarlar

Söwda etmäge gidenimizde, ajaýyp önümlerden başga-da, bilgeşleýin dürli görnüşli we oňat öndürilen displeýler hem bizi aňsatlyk bilen özüne çekýär.Marketing usuly hökmünde, displeý stendi terminaly POP mahabatlarynyň ösüşi bilen üpjün edilýär we harytlary görkezmek, maglumat bermek we satuwy ösdürmek ýaly rol oýnap biler.

01

 

Esasy söwda merkezlerinde ýa-da ýörite dükanlarda her dürli owadan kosmetika hasaplaýjylarynda, ykjam telefon vitrinlerinde akril tapyp bilersiňiz,şaý-sepler şkaflarywe naharlar üçin tekjeler we ş.m.

Akril displeý önümleri önümiň ekranynda giňden ulanylýar.

Önümleri görkezmek, sarp edijileriň ünsüni özüne çekmek we sarp edijileri satyn almak islegini döretmek üçin akril displeý raflary terminaly mahabatlandyrmagyň ýiti guralyna öwrüldi.Söwdagärler gündelik satuw işlerinde önümleri görkezmek we görkezmek üçin akril displeý stendlerini has köp ulanýarlar.Uly söwda merkezleriniň we söwda merkezleriniň köpüsinde akrilden ýasalan görkezijiler bar.

Akril displeý raflary gaty köptaraply we ulanylyp bilnerkosmetika displeýi, sanly önüm ekrany, temmäki we çakyr displeýi, äýnek ekrany, senet sowgat displeýi we ş.m.

02

 

Akril displeý stendiniň deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary - akril displeý stendiniň fonunda ajaýyp harytlar toplumy has gymmatlydyr.

Gowy görkezýär.Qualityokary hilli akril displeý stendiň hemme ýerinde aýdyň we el işlerine meňzeýär.Şahsylaşdyrylan dizaýn displeýi we önümi has sazlaşykly we bitewi edýär we önümiň aýratynlyklaryny we aýratynlyklaryny has gowy görkezýär;hemmetaraplaýyn wizual effekt önümiň derejesini ýokarlandyrmaga we markanyň umumy keşbi mahabat roluny oýnaýar;sarp edijiler göz aýlamak prosesinde bir göz bilen görüp bilerler we satyn almak amatly bolar ýaly, dogry bölünýär we görkezilýär.

03

 

Tikin dizaýnlary bar.Akril ajaýyp giňişleýin öndürijilige eýedir.Önümiň aýratynlyklaryna görä, önümleriň monoton bolmazlygy üçin önümleriň köpçüligiň öňünde görkezilmegi üçin döredijilikli LOGO alamatlary bilen birleşdirilen displeý raflaryny dizaýn edip bileris;hünär taýdan taýýarlanan akril displeý raflary Korporatiw medeniýeti birleşdirip, marka keşbini has netijeli görkezip biler.

Usullar baý we dürli-dürli.Akril gaýtadan işlemegiň gowy ýerine ýetirýär.Uly displeý şkaflaryny we kiçi diş protezlerini ýasamak üçin torna, lazer nagyşly, zarba galyplary, ekstruziýa we beýleki amallar bilen kesip bolýar.Poluň üstünde durmak we iş stoly ýaly köp stil bar., asmak, aýlanmak we ş.m.

Çydamly.Akril ýeňil agram we güýçli täsir garşylygy bar.Akril displeý raflary amatly daşamagyň, daşky gurşawy goramagyň we çalt ýygnamagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Mundan başga-da, soňraky tehniki hyzmat ýönekeý we ýeňil we hyzmat ömri uzak.Solmak ýa-da deformasiýa etmek aňsat däl.

Endokary derejeli akril displeý materiallary seresaply saýlamagy talap edýär.Uliulian akril, kristal ýaly aç-açanlyga eýe, ýeňil geçirijisi 93%;güýçli plastisit, aňsat gaýtadan işlemek;gowy berklik, döwmek aňsat däl;güýçli abatlamak, aňsat hyzmat etmek;dürli önüm aýratynlyklary, Reňk müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Yllaryň akril, owadan atmosfera, çydamlylyk, ýokary hilli we şahsylaşdyrma ýaly köp artykmaçlygy sebäpli bazarda gaty meşhur boldy.

04


Iş wagty: Mart-09-2023