sahypa_banner

Önümler

Hytaýda öndürilen iň oňat mahabat enjamlary şerap displeýi

Gysga düşündiriş:

1. MDF we metal çarçuwadan ýasalan
2. pleönekeý we köptaraply gurluşyk
3. durnuklylygy saklamak üçin aýaklary tekizlemek
4. embygnamak aňsat
5. Nurbatlar bilen berkidildi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Moda senagat stili: MDF tagtanyň we demir çarçuwanyň garyşyk materiallary rustiki senagat öwüşginini döredýär. Onuň ýumşak metal çarçuwasy islendik otaga ajaýyp we önümçilik stilini getirýär, agaç dänesiniň jikme-jiklikleri bolsa gara çarçuwalar bilen ajaýyp jübütleşýär we bezegiňize rustiki täsir edýär. .Biziň senagat çakyr şkafymyz aşhanalar we naharhanalar üçin hemişelik moda.

Köp funksiýaly öý bar mebeli: Köp funksiýaly çakyr bar rack erkin söwda meýdançasy beýlekilerden has uludyr.Glassokarky aýna eýesi köp çakyr äýnegini asyp biler, aşaky çakyr ammary bolsa köp çüýşe çakyr saklap biler.Üç gatly berk stolda mikrotolkunly peç, çakyr çelekleri, naharlar we miwe tabagy bolup biler.Köp wezipeli çakyr bar şkafymyz, boş wagtyňyz öý üçin kiçi bar hökmünde ulanylyp bilner!

Gaty we durnukly çakyr ammary: Iň erkin çakyr aýna saklaýjy, ýokary hilli MDF tagtasyndan we ýokary hilli polat çarçuwadan ýasalýar.Iň ýokary durnuklylygy üpjün etmek üçin has agyr zatlary ýerleşdirmek üçin aşagyna goşmaça ýaý goşduk.Duran aşhana tekerine berkidilen 4 sazlanan aýak, halylarda ýa-da deň däl pollarda durnukly bolup biler.

Elbetde aňsat gurnama: simpleönekeý gurluş, sanly bölekler we şekillendirilen görkezmeler sebäpli siz hiç haçan çakyr çüýşesi üçin gurnama işleri bilen meşgullanmarsyňyz. Ölçegleri: 30 "W x 18" D x 70 "H.

Ikirjiňlenmäň: Satyn almazdan ozal we soň professional müşderi hyzmatyny hödürlemek üçin elmydama elýeterli. Eger haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şonuň üçin indi garaşmaň we şu wagt lezzet alyň.

senagat çakyr bişirijileri

Diňe bir çakyr çüýşesi däl, eýsem öý üçin kiçi bar!
Aşhanaňyza, naharhanaňyza we ýaşaýyş jaýyňyza üzüm we önümçilik tagamyny goşmak üçin goňur tekjeleriň we demir demir dizaýn çarçuwasy.

Adaty çakyr gaplary bilen deňeşdirilende, önümlerimiz aşhana esbaplaryny we otag bezeglerini ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner we has köp wezipesi bar.Bu, öýüňizdäki kiçi bar ýalydyr!

Şerap bişirijilerimizi satyn alsaňyz, 1 çakyr ammary we 1 çörek bişirijisi bar!Köp wezipeli çakyr çüýşesi, gündelik tertip islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

iň gowusy (1)
Şerap äýnekleri asmak
Köp sanly ammar we amatly aýna saklaýjy bilen enjamlaşdyrylan, äýnek, gap-gaç, gap-gaç ýa-da ýorgan-düşek saklamak üçin has köp ýer berýär.

iň gowusy (2)
Birnäçe çakyr çüýşelerini saklaň
Şerap saklaýjynyň, çakyr çüýşelerini saklamak üçin 21 saklaýjysy bar, ammary: 3,5 "x4" we olar gaty durnukly.

iň gowusy (3)
Öý üçin kiçi bar
Iki derejeli meýdan stolunda mikrotolkunly peç, tost, şerap çelekleri, naharlar we miwe tabagy bolup biler.

iň gowusy (4)
Çydamly we durnukly gurluşyk
Şerap gapagymyzda, baglanyşygyň her tarapynda 4 sany durnukly ýaý bar, bu stoluň titremeginiň öňüni alyp biler we ýeterlik agram göterip biler.

iň gowusy (5)
Qualityokary hilli MDF tagtalary
MDF tagtasynyň garyşyk materiallary, çakyr bişirijileriň gündelik gurama zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek has güýçli ýük göterijilik ukybyna eýedir.

iň gowusy (6)
Uly göwrümli çakyr çüýşesi
Beýleki çakyr gaplary bilen deňeşdirilende, çakyr çörek bişirijimiz has uludyr we diňe bir çakyr ammary däl-de, has köp wezipesi bar.

iň gowusy (7)
Düzülip bilinýän aýaklar
4 sazlanyp bilinýän aýak bilen enjamlaşdyrylan çylşyrymly ýer gurşawyna netijeli çemeleşip, poluň çyzylmagynyň öňüni alyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: