sahypa_banner

Önümler

Söwda merkeziniň pol tekjesi Dodak balzamy ýa-da meşhur marka üçin dodaklaryň ýalpyldawuk displeýi

Gysga düşündiriş:

1. Metaldan we agaçdan ýasalan kosmetiki displeý
2. Yzky paneldäki ýokarky gatlagyň beýikligini erkin sazlap bolýar
3. Aşaky böleginde 3 gat çyzgyly pol, uly ammar
4. Dört tigir bar, erkin hereket edip bilersiňiz
5. Kosmetiki displeý stendi giňden ulanylýar
6. Hyzmatymyz: Bu özleşdirmäni kabul ediň we 24 sagadyň dowamynda problemalary çözmäge kömek ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

1. Iň ýokary hil - ýokary hilli tebigy agaçdan, çydamlylyk üçin metaldan we yssyz agaçdan ýasalan.Demir durnuklylyk we agyrlyk üçin galyň, berk kastorlar bilen berk we çydamly.Örän üýtgeşik we özüne çekiji görkeziş merkezi.Dürli önümler üçin ýokary derejeli we çydamly agaç saklaýjy çyzgylar, önümleri kategoriýalaşdyrmak we söwda merkeziniň makiýa area meýdanynda dürli önümler üçin sergi hökmünde ulanmak üçin amatly

2.Düşnükli saklaýyş kuwwaty - Iş stoluňyzyň hemme ýerinde uçýan boş çüýşelerden ýadadyňyzmy?Bulaşyk iş stollarynda has köp ýer tygşytlaýan gaty amaly guramaçy.Islän makiýaňyzy aňsatlyk bilen ýerleşdiriň we makiýaňyzy bir ýerde saklaň, tapmak we ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Boşluk tagtasynda erkin beýikligi sazlamak üçin sansyz deşik bar

3. Gatyň potolok gurluşy - dürli ýerlerde görkezmek üçin ajaýyp, dört tigir ulanmak aňsat we isleg boýunça hereket edip bolýar, önümleri islendik ýerden görüp bolýar we elýeterli edýär we müşderiniň söwda wagtyny tygşytlaýar.Saklaýyş kuwwaty uly, 3 şkafly, bu displeý sebäpli az ýer tutýar, saýlaýar we hereket edýär, ajaýyp görünýär we ajaýyp reňk shemasy bar.Bu berk displeý söwda merkezleri üçin zerurdyr.

4. Köpugurly - sintetiki kosmetika serişdelerini, dodak balzamlaryny, gün şöhlelerini, atyr çüýşelerini, dodak balzamlaryny we beýleki suwuk çüýşeleri göz, ýüz we beden üçin gündelik idegiňiz üçin saklamak üçin amatly.Bu eýesi diňe bir kosmetika önümlerini saklamak üçin ajaýyp bolman, eýsem ajaýyp çeper eserleriňizi ýa-da dyrnaklaryňyzy görkezmek üçin hem ajaýyp!

5. Hil we hyzmat kepilligi - Önümlerimiz täze we hersi eltilmezden ozal hiline üns bilen barlanýar.Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Meseläňizi 24 sagadyň dowamynda çözmäge kömek etmek üçin elmydama geldik.Satuwdan soň haýsydyr bir mesele barada alada etme.

1. Metaldan we agaçdan ýasalan kosmetiki displeý stendi 2. Yzky paneldäki ýokarky gatlagyň beýikligini erkin sazlap bolýar. Aşakda 3 gat çyzgyly pol, uly ammar 4. Dört tigir bar , erkin hereket edip bilersiňiz 5. Kosmetiki displeý stendi giňden ulanylýar 6. Hyzmatymyz: Bu sazlamany kabul ediň we 24 sagadyň dowamynda problemalary çözmäge kömek ediň
1. Metaldan we agaçdan ýasalan kosmetiki displeý stendi 2. Yzky paneldäki ýokarky gatlagyň beýikligini erkin sazlap bolýar. Aşakda 3 gat çyzgyly pol, uly ammar 4. Dört tigir bar , erkin hereket edip bilersiňiz 5. Kosmetiki displeý stendi giňden ulanylýar 6. Hyzmatymyz: Bu sazlamany kabul ediň we 24 sagadyň dowamynda problemalary çözmäge kömek ediň
1. Metaldan we agaçdan ýasalan kosmetiki displeý stendi 2. Yzky paneldäki ýokarky gatlagyň beýikligini erkin sazlap bolýar. Aşakda 3 gat çyzgyly pol, uly ammar 4. Dört tigir bar , erkin hereket edip bilersiňiz 5. Kosmetiki displeý stendi giňden ulanylýar 6. Hyzmatymyz: Bu sazlamany kabul ediň we 24 sagadyň dowamynda problemalary çözmäge kömek ediň

Önümiň beýany

Söwda merkezlerinde poldan üçege tekjeler, meşhur markalaryň dodak balzamlaryny ýa-da dodak ýalpyldawuklaryny görkezýär

Önümiň parametrleri.

Harydyň görnüşi.Esasy ýag saklaýan karusel

Material.Agaç + metal

Ölçegi: 600 * 400 * 1500MM / 23.6in * 15,7in * 59.1in ýa-da özleşdirilen

Önüm aýratynlyklary

* Qualityokary hilli sosna agajy, berk we çydamly sowuk togalanan tagta birleşip, tebigy ysly zatlaryň we efir ýaglarynyň arassa we ajaýyp kombinasiýasyny düzüň.Bu uly displeý, dodak balzam kolleksiýaňyzy saklamagyň ajaýyp we ykjam usulyny hödürleýär.

* Bu dodak balzam ekrany, önümiň ululygyna görä beýiklikde sazlanyp bilner.Yzky panelde, deşikleri deşiklere salyp, ýykylmaz ýaly köp sanly deşikli berk boşluk plastinkasy bar, dürli dodak ýalpyldawuklaryny ýa-da dyrnak laklaryny we beýleki zatlary arassa saklamaga mümkinçilik berýär. we tertipli.

* Tigirli dizaýn, müşderileriň söwda wagtyny tygşytlap, ekrany basmagy we dürli ýerlere ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.Topokarky aýratyn nyşan bilen ekrana çykarylyp, uly söwda merkezlerinde, kosmetiki hasaplaýjylarda, supermarketlerde we ş.m. ulanylyp bilner.
* Kosmetiki displeý diňe bir pomada saklaman, eýsem ajaýyp sungat eseri hökmünde hem hyzmat edýär.

Ajaýyp sowgat ideýasy
Bu ajaýyp displeý, ajaýyp sowgat ideýasy we kosmetiki kolleksiýany görkezmegiň, saklamagyň we goramagyň ajaýyp usulydyr.Söwda merkezi ýa-da hünär taýdan ulanmak üçin ajaýyp.Islendik dodak ýalpyldawuk ulanyjy üçin ajaýyp sowgat.

Bukja öz içine alýar.
1 x kosmetiki displeý stendi (kosmetika goşulmaýar).
Soraglaryňyz bar bolsa.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we 100% kanagatlanýandygyňyzy anyklarys.


  • Öňki:
  • Indiki: