sahypa_banner

Önümler

Sport aýakgaplary üçin POS bölek MDF pol stendi

Gysga düşündiriş:

1. simpleönekeý moda
2. Merdiwan aýakgap tekjesi
3. upperokarky gatda kiçi esbaplar ýerleşdirilip bilner
4. Uly ammar
5. Aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, ýaşaýyş otaglarynda we ş.m. giňden ulanylýan kiçi aýak yzy.
6. Taýýar önüm iberilýär we harytlary alandan we açylandan soň ulanylyp bilner,
7. aňsat ideg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. fashionönekeý moda 2. Merdiwan aýakgap tekjesi 3. Kiçijik esbaplar ýokarky gatda ýerleşdirilip bilner 4. Uly ammar ýeri 5. Aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, otaglarda we ş.m. giňden ulanylýan kiçi aýak yzy. taýýar önüm iberilýär we harytlary alandan we açylandan soň ulanylyp bilner, 7. aňsat ideg
1. fashionönekeý moda 2. Merdiwan aýakgap tekjesi 3. Kiçijik esbaplar ýokarky gatda ýerleşdirilip bilner 4. Uly ammar ýeri 5. Aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, otaglarda we ş.m. giňden ulanylýan kiçi aýak yzy. taýýar önüm iberilýär we harytlary alandan we açylandan soň ulanylyp bilner, 7. aňsat ideg
1. fashionönekeý moda 2. Merdiwan aýakgap tekjesi 3. Kiçijik esbaplar ýokarky gatda ýerleşdirilip bilner 4. Uly ammar ýeri 5. Aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, otaglarda we ş.m. giňden ulanylýan kiçi aýak yzy. taýýar önüm iberilýär we harytlary alandan we açylandan soň ulanylyp bilner, 7. aňsat ideg

Bu element hakda

1. 【Güýçli we çydamly dizaýn】 uliulýan aýakgap tekjesi MDF tagtasy bilen birleşdirilen MDF, 5 gatly tekjäni kabul edýär, aýakgap tekjesi has berkdir we kafel we agaç pollary dyrnaklardan goraýar.Dokalan köwüş aýakgaplary bilen deňeşdirilende, has oňat durnuklylyga we ýük göterijilik ukybyna we doly metal turba aýakgap aýakgaplaryndan has dokumasyna eýe.Aýakgap eşigimiz, jaýyňyzyň islendik burçuny ajaýyp bezäp biler, bu siziň iň gowy saýlamagyňyz bolar

2. 【Ölçegi we funksiýasy】 17.92''L x 17.92''W x 64.77''H, we maşgalaňyza aýakgap geýmek üçin giň ýer hödürleýär.Her dereje 1 jübüt aýakgap saklap bilýär, her dürli we ululykdaky aýakgap, aýakgap, beýik ökjeli we krossowka laýyk gelýär.Boardokarky tagta sumkalaryňyzy, açarlaryňyzy, küýzegär ösümlikleriňizi we bezegleriňizi ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner;Maşgalaňyzyň suraty hem ajaýyp!Aýakgap eşigimiz, maşgalaňyz üçin bulaşyk aýakgaplary, koridor, girelge, şkaf, umumy ýaşaýyş jaýy, garaage üçin amatly çözgüt çözüp biler.

3. 【Aýakgap rack innowatory simple Bu ýönekeý we ajaýyp häzirki zaman mebellerini döretmek üçin ýönekeýligi we önümçilik estetikasyny birleşdirýär.Artykmaç ýer ýa-da gaty köp pul almazdan, bezeg we saklamak üçin ulanylyp bilner

4. embygnamak aňsat】 Garnituralaryň hemmesi sanlar bilen bellik edilýär, bukjanyň içine girýän görkezmeler we gurallar bilen ýygnamagy aňsatlaşdyrýar.

5. 【uliuliýa hyzmaty we kepillik our Önümlerimize ýapyşýarys.Soraglaryňyz bar bolsa, kömek sorap bilersiňiz

1. fashionönekeý moda 2. Merdiwan aýakgap tekjesi 3. Kiçijik esbaplar ýokarky gatda ýerleşdirilip bilner 4. Uly ammar ýeri 5. Aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, otaglarda we ş.m. giňden ulanylýan kiçi aýak yzy. taýýar önüm iberilýär we harytlary alandan we açylandan soň ulanylyp bilner, 7. aňsat ideg
1. fashionönekeý moda 2. Merdiwan aýakgap tekjesi 3. Kiçijik esbaplar ýokarky gatda ýerleşdirilip bilner 4. Uly ammar ýeri 5. Aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, otaglarda we ş.m. giňden ulanylýan kiçi aýak yzy. taýýar önüm iberilýär we harytlary alandan we açylandan soň ulanylyp bilner, 7. aňsat ideg
1. fashionönekeý moda 2. Merdiwan aýakgap tekjesi 3. Kiçijik esbaplar ýokarky gatda ýerleşdirilip bilner 4. Uly ammar ýeri 5. Aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, otaglarda we ş.m. giňden ulanylýan kiçi aýak yzy. taýýar önüm iberilýär we harytlary alandan we açylandan soň ulanylyp bilner, 7. aňsat ideg

Önümiň beýany

Ajaýyp we amaly ululýan aýakgap tekjesi

Senagat 5 derejeli aýakgap tekjesi, aýakgabyňyzy girelgesinde tertipli etmek üçin diňe bir aýakgap ýassygy däl, eýsem ýaşaýyş gurşawyňyzy has moda we janly edýän sungat ýaly bir sungat ýalydyr.

Basgançak aýakgap tekjesi

Aýakgap tekjesinde 5 basgançakly tekje bar, köwşüňizi tertipleşdirmäge we her gün aňsatlyk bilen işe gitmäge mümkinçilik berýär, aýakgabyňyzy tapmakdan we girelgesiňizi bulaşdyrmakdan gorkman.

Agaçdan ýokary aýakgap

Agaç depesi, daşary çykanyňyzda açaryňyzy, gapjyklaryňyzy we beýleki şahsy zatlaryňyzy, şeýle hem owadan waza we beýleki bezegleri ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.

uly ýer ammary

Kän ýer tutmaýar, aýakgap dükanlarynda, kosmetika marka dükanlarynda, ýatylýan otaglarda, ýaşaýyş otaglarynda we ş.m. giňden ulanylýan öýüňize giň bäş gat ýer getirýär.


  • Öňki:
  • Indiki: