sahypa_banner

habarlar

Aýdylyşy ýaly: “Adam eşiklerine, at bolsa eýerine bagly”.Bu sözlem nirede ulanylsa-da salgylanmaga mynasyp diýip hasaplaýaryn.Şaý-sepler dükany ýaly, şaý-sepler dükanynyň displeýini saýlamak dükanyň umumy täsirini ýokarlandyrmakda derrew rol oýnaýar.Tutuş dükanyň marka keşbini gowulaşdyrmak, elbetde, iş alyp barmagy aňsatlaşdyrar.Geliň, şaý-sepleriň görkeziliş stendiniň peýdalylygy barada gürleşeliň.

02

Harytlary görkezmek üçin reklama hökmünde şaý-sepleri görkezýän stendiň maksady, harytlary müşderilere ajaýyp hödürlemekdir.Dükanyň görkeziş tertibini nädip tertipleşdirmeli?Munuň üçin telekeçiniň gözüne seretmeli.Haryt sergisi sungatdyr.Haryt aýratynlyklaryny dogry beýan etmek, önümiň satuw nokadyny bellemek we bahasy ýerlikli bolmaly.
Aslynda, kämahal söwda etmäge gidenimizde, başgalaryň şaý-seplerdäki displeýleriň displeý ýerleşişini nädip dizaýn edýändiklerine, soňra beýleki adamlaryň dizaýnlaryna esaslanyp, öz önümlerimiziň aýratynlyklaryny we artykmaçlyklaryny birleşdirip, özümize azajyk täzelik goşup bileris, şeýdip, öz dükany özboluşly barlyga öwrüldi.
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, fiziki dükan tekjeleri söwda merkezlerinde we seýilgählerde supermarketleriň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Adamlara haryt görkezýän bolsa-da, köp bölek dükan operatorlaryna amatlylyk getirýär.Tekst öndürijileri üçin haýsy dizaýn kärhanalara has köp müşderi çekmäge kömek edip biler.Söwdagärleriň isleglerine görä, tekjäni öndürijiniň hünärli ýa-da ýokdugyny barlamak üçin esasy talaplar täjirler üçin ýörite tekjelerdir.
Şonuň üçin şaý-sepler dükanlaryny, butikleri, kanselýariýa dükanlaryny, ene we çagalar dükanlaryny, dükanlary, kitap dükanlaryny we ş.m. açmagy saýlanymyzda, ene we çaga dükanlary üçin sergi tekjelerini professional öndüriji tapmak hakda pikir ederis.Dükan açmakda tejribesi bolmadyk köp adam üçin, tekjäniň önümçiligi bilen tanyş däldigi sebäpli, tekje satyn alanyňda has köp lal ýitgi çekdi.Şonuň üçin tekjäni öndüriji hökmünde girdeji däl-de, hyzmatlara gönükdirilen bolmaly.

03

Söwdagärler fiziki dükanlarda ekran tekjelerini öndürijileri saýlanda, elmydama diňe bahasy we hili sebäpli däl, eýsem öndürijileriň hünär derejesi sebäpli söwda edýärler.Sebäbi häzirki zaman jemgyýetiniň ösmegi bilen adamlaryň önümleri satyn almagy diňe bahasy we hili bilen çäklenmeýär, şonuň üçin tekjeleri satyn alanyňyzda, tekjäni öndürijiniň müşderi satyn almak tejribesi hem ünsden düşürilmeli däldir.Dükan mebelleriniň dizaýnyny we gurnamasyny goşmak bilen müşderi tejribesi gaty möhümdir.ýol görkezmek.
Ekran tekjelerini saýlamak we satyn almak üçin nokatlar:
1. Stiliň görnüşi
Häzirki wagtda bazarda tekjeleriň köp görnüşi bar we her stil dürli dükanlarda üýtgeşik duýulýar.Ekranyň tekjelerini satyn alanyňyzda, gowy görkezilip bilinjek tekjeleri saýlamaly, bu esasan ekran effektiniň wizual tejribesinde görkezilýär.
2. Ekologiýa taýdan arassa materiallar
Greenaşyl daşky gurşawy goramagy goldamagyň çagyryşy bilen, daşky gurşawy goramak hataryna goşulmak üçin işjeň jogap bermelidiris.Tekst öndürijileriniň köpüsi henizem önüm öndürmek we gaýtadan işlemek üçin saglyga zyýanly materiallary ulanýarlar, bu müşderileriň diňe gowy önüm satyn almagyna päsgel bermän, bazaryň ýörelgelerini hem ýok edýär.
3. Öndürijileriň güýji
Tekst öndürijisiniň güýjüniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin onlaýn tekjäni öndürijiniň abraýyna, kompaniýanyň medeniýetine we korporatiw dinamikasyna düşünip bilersiňiz.Öndürijiniň öz isleglerini kanagatlandyryp biljekdigi ýa-da hyzmatdaşlykdaky hyzmatyň olary kanagatlandyrýandygy.


Iş wagty: -anwar-09-2023