sahypa_banner

Önümler

Köp wezipeli Söwda omörite eşik stend dükany bölek satuw eşikleri aýakgap tekjäniň rack ekrany

Gysga düşündiriş:

1. Egin-eşik displeýi metaldan we MDF-den ýasaldy
2. Güýçli we çydamly gurluş, güýçli göterijilik ukyby
3. Köpugurly displeý
4. Aşaky tekiz aýaklar
5. Her gatlak 11KG göterýär
6. Klassiki antik
7. Söwda merkezleri, egin-eşik dükanlary, bölek satuw dükanlary, ofisler, ýaşaýyş otaglary, öý hojalygy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Egin-eşik displeýi metaldan we MDF-den ýasalýar 2. Güýçli we çydamly gurluş, güýçli göterijilik ukyby 3. Köpugurly ekran stendi 4. Aşaky tekizleýiş aýaklary 5. Her gatda 11KG 6. Klassiki gadymy 7. Söwda merkezleri, geýimler üçin amatly dükanlar, bölek satuw dükanlary, ofisler, otaglar, öý hojalygy we ş.m.
10

Polat + Agaç

Satyn almak gazanç.Bu agyr palto eşiginde ähli eşik / gündelik ammar zerurlyklary üçin 5 sany rustik agaç tekjesi bar.Bedatylýan otagyňyz / çagalar bagyňyz / ýaşaýyş jaýyňyz / girelge / koridor / butikiňiz üçin egin-eşik tekjesi / aýakgap ýassygy / bezeg displeýi / kitapjagaz / ösümlik raf / guradyjy raf we ş.m. bolup biler.
Patentlenen A görnüşli dizaýn: täze “A” görnüşli agyr metal aýak gurluşy diňe 100% durnuklylygy, ýumşak we ýönekeý ARC çyzgy dizaýnyny gazanyp bilmez, bu hem has moda bolýar.Kiçijik ýerde ulanyp bilersiňiz, bu dizaýn eşikleriňizi diwardan uzakda saklap biler.Öýüňizi bezemek üçin amaly we estetikanyň ajaýyp utgaşmasy.

Giňeldilen giňlik we beýiklik:

Asyjy has köp eşik, palto, penjek, uzyn yubka, eşik, aýakgap, sumka we ş.m. saklap biler ýaly, umumy beýikligi we asylýan hasany uzadýarys, size has amaly we täsirli göçme asma enjamy hödürleýär.
I HIGH GOWY SYITYASAT: mm19mm galyňlykdaky metal ýaýdan we 15mm MDF-den ýasalan bu erkin asma enjam, aňsatlyk bilen 350 funt saklap bilýär.ISO kepillendirilen hünär önümçilik liniýasy we her bir jikme-jigiň kemsiz bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi bilen.
Embygnamak aňsat.Partshli bölekler we enjamlar stikerler bilen kodlanýar, diňe kodlary görkezmeler bilen laýyklaşdyrmaly we aňsatlyk bilen ýygnap bilersiňiz.

Üstünliklerimiz:

1. theokarky tarapa çeçotkalaryň jikme-jigi, has az otagy alýar, hatda dar girelgesiňiz üçin hem ajaýyp.
2. pleönekeý we ýumşak ARC setirleri ony has estetiki we moda edýär.
3.Bazarda satylýan köne eşik tekjesi bilen deňeşdirilende ini we beýikligini giňeltdik.Egin-eşigiňizi / palto / penjek / aýakgap / aýakgap / sumka / kitap / ösümlik, has uzyn köýnek ýa-da köýnek, has uzyn, iň soňunda gyrmyzy goýmagy bes edip bilersiňiz.
4.Bu köp funksiýaly eşikleri saklaýan otag, ýatylýan otagyňyzda, ýaşaýyş otagyňyzda, çagalar bagynda, girelgesinde, zal ýolunda, balkonda ýa-da butiklerde ulansaňyz ajaýyp peýza .dyr.

Aýratynlyklary:

Reňki: Mat gara + reňkli goňur
Material: Demir + agaç
Önümiň ululygy: 40 "L x 15,7" W x 63 "H (102 x 40 x 160 sm)
Önümiň agramy: 24,2 funt (11.0 kg)
Maks.Statiki ýük göterijiligi: 350 funt (160 kg)

Bu element hakda:

Egin-eşikleriňizi, aýakgaplaryňyzy, aýakgaplaryňyzy, balaklaryňyzy we esbaplaryňyzy tertibe salmak üçin çydamly metal tekjeler.
Her derejäniň derejeleri bar, şonuň üçin dürli zatlar goýup bilersiňiz
Klassiki gadymy reňkli berk metal gurluşyk

Bukjanyň mazmuny:

1 x Geýim eşigi
1 x Aksesuar sumka
1 x Gollanma

Gurnama bellikleri:

Thehli böleklerde we enjamlarda kod stikerleri bar, kod belgisini görkezme gollanmasy bilen ýazmagyňyzy haýyş edýäris, bu gurnama wagtyňyzy tygşytlaýar.

1. Egin-eşik displeýi metaldan we MDF-den ýasalýar 2. Güýçli we çydamly gurluş, güýçli göterijilik ukyby 3. Köpugurly ekran stendi 4. Aşaky tekizleýiş aýaklary 5. Her gatda 11KG 6. Klassiki gadymy 7. Söwda merkezleri, geýimler üçin amatly dükanlar, bölek satuw dükanlary, ofisler, otaglar, öý hojalygy we ş.m.
1. Egin-eşik displeýi metaldan we MDF-den ýasalýar 2. Güýçli we çydamly gurluş, güýçli göterijilik ukyby 3. Köpugurly ekran stendi 4. Aşaky tekizleýiş aýaklary 5. Her gatda 11KG 6. Klassiki gadymy 7. Söwda merkezleri, geýimler üçin amatly dükanlar, bölek satuw dükanlary, ofisler, otaglar, öý hojalygy we ş.m.
1. Egin-eşik displeýi metaldan we MDF-den ýasalýar 2. Güýçli we çydamly gurluş, güýçli göterijilik ukyby 3. Köpugurly ekran stendi 4. Aşaky tekizleýiş aýaklary 5. Her gatda 11KG 6. Klassiki gadymy 7. Söwda merkezleri, geýimler üçin amatly dükanlar, bölek satuw dükanlary, ofisler, otaglar, öý hojalygy we ş.m.

  • Öňki:
  • Indiki: