sahypa_banner

Önümler

Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen nauşnik metal displeýi nauşnik poluň agaç ekrany

Gysga düşündiriş:

1. Nauşnik displeýi iki tarapda önümleri görkezip biler
2. Nauşnik displeýi akril we metal we MDF & LED-den ýasalýar
3. Göçürilýän gatlak erkin sazlanyp bilner we her gatlak 10KG göterip biler
4. MDF gyrasy daňmak, metal poroşok sepmek
5. Gurmak aňsat
6. Döwrebap, döredijilikli, ýönekeý we ajaýyp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda:

1.Garnitura dükany: Nauşnik displeýi iki tarapda önümleri görkezip bilýän garaşsyz, berk demir nauşnik dükany, her tarapynda 4 gatlak bar, her gatlak 20KG göterýär we gollanma relsleri oturdylýar, her gatyň beýikligi bolup biler erkin sazlanýar we her gatda iki gatlak bar.Goldaw üçin iki çeňňek bar, displeýiň iki gapdalynda LED yşyklar we ilkinji kartada LED hem oturdylýar.Ilkinji kartoçka akril plastinka bilen U şekiline egildi we öz LOGO-ny U görnüşinde çap edip bilersiňiz.
2. Häzirki zaman döredijiligi: nauşnikleriň özboluşly tebigatyny kesgitlemek üçin dükanda ýerleşdirilen ýönekeý we moda, has ajaýyp, müşderiler dükana girenlerinde displeý tekjeleriniň aýratynlyklaryny akylly-başly ulanyp, käbir tekjeleri görüp bilerler. Islemeseňizem rahatlygyň hazynasyna öwrülen ýokary derejeli nauşnikleri goýuň.Satyn alsaňyz, girmek islärsiňiz
3. MAXIMUM HOWPSUZLYGY ÜÇIN DIZAYN: Ekranyň stendleriniň iki tarapynda-da tersine howpsuzlyk burçlary bar, şonuň üçin degilse çyzylmaz we görkezmek we saklamak üçin iki gapdalynda tekjeler bar;dizaýn edildi Howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin tekiz, gurmak aňsat
4. Güýçli demir we agaç nauşnik displeýini ulanmak, söwda we gyzykly söwda hiç wagt gyzykly bolmandy!Aýry-aýry görüş meýdançalarynda tekiz, egri burçlar we gyralar bar, bu müşderilere söwda etmek üçin bir tarapdaky tekjelere göz aýlamaga we nauşnik dükanyna beýleki tarapdan haryt gurmaga mümkinçilik berýär.

Nauşnik displeýi (1)

Nauşnik displeýi (4)

Üstünligi:

A. Monitorlarymyzy dürli taýakda, pol stendinde, diwara gurlan ýa-da panel diwar displeýinde ulanyp bolýar.
B. Bizde gara, çal, gyzyl we ş.m. bar bolan poroşok örtük çyzygy bar.
C. Nauşnik polunyň displeýi uly söwda merkezlerinde, nauşnik ýörite dükanlarynda, egin-eşik dükanlarynda, sumka dükanlarynda dürli önümleri görkezmek üçin ulanylyp bilner.
D. Nauşnik displeýiniň özboluşly gurluşy, gözüňi özüne çekiji özbaşdak ekrandyr.

Dizaýn:

1. Nauşnik displeýi, metal beýikligi düzülip bilner.
2. Ekranyň stendiniň iki tarapy bar, her gatlak 4 gat tagta bolup biler, mahabat meýdançasynda ýa-da bölek satuw dükanynda dykyz nauşnikli stend bolup biler.
3. iberiş bahasyny we ammar ýerini tygşytlamak üçin gurnama gulp nurbatlary bilen ulandyk.
4. Sitata nädip almaly?
Stepdim 1. Daş görnüşi we işleýşi ýaly suratyňyzy ýa-da eskiziňizi alyň.
2-nji ädim: Meňzeş taslamalarymyzy goşmak bilen tekliplerimizi iberiň
3-nji ädim: Pikiriňize görä önümiň tehniki çyzgylaryny düzüň
4-nji ädim: Tassyklama hökmünde sitata iberiň

Nauşnik displeýi (2)

Nauşnik displeýi (3)


  • Öňki:
  • Indiki: