sahypa_banner

Önümler

Gat iýmit dükanynyň displeýi metal çarçuwaly çörek biskwit çörek bişiriliş stendleri

Gysga düşündiriş:

1. Biskwit displeýi metaldan, PVC-den ýasalýar
2. Üýtgeşik dizaýn we açyk reňkler bilen birmeňzeş ululykdaky dürli önümleri görkezip biler.
3. Ekologiýa taýdan arassa boýag
4. Her gatlak 5KG göterýär we önümiň ýykylmazlygy üçin her gatlak haýat bilen üpjün edilýär
5. Supermarketleri mahabatlandyrmak, bölek satuw dükanlary, amatly dükanlar, söwda merkezleri we ş.m.
6. Gurmak aňsat
7. KD daşamak, çykdajylary tygşytlamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

1. Iýmit derejeli material: Ygtybarly iýmit derejeli agaç daşky gurşawy goramak materialy, howpsuz we durnukly, uzak ömri, ýer tutmaýar, supermarketler, bölek satuw dükanlary, çörek önümleri, tekjä nahar we desert goýup biler.
2. Täze we üýtgeşik dizaýn: sorag belgisiniň görnüşi dizaýny, owadan we açyk reňk.Jemi beýikligi: 65 dýuým / 165 sm;Uzynlygy: 23,6 dýuým / 60 sm;Giňligi: 23,6 dýuým / 60 sm
3.Superb ussatlygy: 4 gatly tekje, ajaýyp ussatlyk, gaty we ygtybarly önümler, uly meýdan, gowy durnuklylyk.Her gatlak bölünýär, anyk toparlara bölünýär we tertipli ýerleşdirilýär we dürli iýmit önümlerini görkezip biler.
4.Siliş çeper dizaýny: diňe bir gutapjyklary, tortlary, desertleri, l çipleri we guradylan miweleri tekjede ýerleşdirip bolman, eýsem supermarketler, bölek dükanlar üçin ýakymly we ajaýyp bezeg.Estetiki dizaýnda, supermarket ýa-da dükanlaryň bezegi üçin ajaýyp.Mahabat stendi üçin amatly.
5. Reňk, logotip, islegiňize görä düzüp bilersiňiz.Bu gaty gowy pikir we wariant bolar.

Gat iýmit dükanynyň displeýi metal çarçuwaly çörek biskwit çörek bişiriliş stendleri (4)

Gat iýmit dükanynyň displeýi metal çarçuwaly çörek biskwiti çörek bişiriliş stendleri (2)

Gat iýmit dükanynyň displeýi metal çarçuwaly çörek biskwiti çörek bişiriliş stendleri (1)

Önümiň beýany
1. Tort, köke, guradylan rawarag, şokolad, barmak sandwiwi ýa-da beýleki ownuk desertleri stendde ýerleşdirmek üçin supermarketde mahabatlandyrmak üçin amatly.
2.F görnüşli dizaýn, ajaýyp we üýtgeşik, ajaýyp material gurluşy, aristokratik atmosfera we ajaýyp stil.
3. Howpsuz iýmit derejeli agaç, uzak ömri, poldan üçege dizaýny, ýygnamak aňsat.
4. Üýtgeşik bezeg nagyş dizaýny, ajaýyp we owadan.
5. Iýmit tekjesini ýygnamak aňsat we diňe bir berk däl, eýsem gaty güýçli.
6. Önümi gurnama görkezmeleri bilen ibereris.
7. Iýmit tekjesi has güýçli bolansoň, azyk tekjesini has iýerarhiki görünmek üçin has agyr iýmitleri aşaky derejä goýup bilersiňiz.
8. Munuň üçin amatly: uly söwda merkezleri, supermarketler, bölek satuw dükanlary, kiosklar we ş.m.
9.Eger islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmaly bolsaňyz, hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

Gat iýmit dükanynyň displeýi metal çarçuwaly çörek biskwiti çörek bişiriliş stendleri (6)

Gat iýmit dükanynyň displeýi metal çarçuwaly çörek biskwiti çörek bişiriliş stendleri (7)

Gat iýmit dükanynyň displeý dizaýny metal çarçuwaly çörek biskwiti çörek bişiriliş stendleri (5)


  • Öňki:
  • Indiki: