sahypa_banner

Önümler

Asma esbaplary asmak üçin ýöriteleşdirilen agaç we metal

Gysga düşündiriş:

1. tebigy agaçdan we metaldan ýasalan PVC.
2. Gurluşyk güýçli, çydamly we berkdir
3. Dyrnaklaryň, döwükleriň ýa-da gaty sürtülýän sesleriň öňüni almak üçin 4 tekiz aýak bilen enjamlaşdyrylan, plitkalary we agaç pollary goramaga hem kömek edýär.
4. Köp funksiýaly dizaýn
5. embygnamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2

Bu element hakda

1.Material.Sosna agajy, metal, PVX

2. Ölçeg.Takmynan 32X32X152 sm / 12.6X12.6X59,8 dýuým

3. Pişik we it eşiklerini, çaga eşiklerini asmak üçin amatly, geýilýän wagtyňyz eşikleriň ýyrtylmagynyň we çişmeginiň öňüni alyň.Şeýle hem öý haýwanlary dükanlarynda, açyk mahabatda, supermarketde naharlarda ýa-da çüýşelerde we ş.m. ulanylyp bilner.

4. Egin-eşik tekjesi tebigy agaçdan we metaldan ýasalan, berk, çydamly we berk we ýüzüni tekizlemek üçin nepis ýalpyldawuk.Teleskoping funksiýasy we berk we berk bolmagy üçin 11 sany asma diwar bar.

5. Bu açyk şkaf, penjiräňiziň daşynda iň oňat eşikleri görkezýär.Olary tertipli birleşdiriň.Aýakgap, gurjak ýa-da başga esbaplary saklamak üçin aşaky tarapyny ulanyň.Bu, penjiredäki boşlugy iň oňat ulanar.

6. Dyrnaklaryň, döwükleriň ýa-da gödek sesleriň öňüni almak üçin 4 tekiz aýak bilen gelýär.Şeýle hem plitkalary we agaç pollary goramaga kömek edýär.

7. Klassiki däne bilen tebigy agaç.Islendik otagyň bezeg stiline ajaýyp laýyk gelýär.

8. Köp funksiýaly dizaýn - Minimalist esasly ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen, bu erkin demir eşik arabasy, çäkli giňişligiňizi giňeltmekde, ýapyk supermarketler, bölek dükanlar, amatly dükanlar we haýwanlaryň asylmagy üçin amatly şkaf çözgüdi üpjün etmekde möhüm goşant goşýar. dükanlary.

9. Easyeňil ýygnak - Assambleýa ähli zerur gurallary we görkezmeleri öz içine alýan ýönekeý mesele.Müşderi dostlukly kömekçilerini hödürleýäris, şonuň üçin harydyňyz haýsydyr bir görnüşde zeper ýeten bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3
4
5

Önümiň beýany

1. Boş ýer tygşytlamak
Bu palto gaty uzyn, ýöne gaty köp meýdany tutmaz.Otagyňyzyň islendik burçunda owadan bezeg bolup biler.

2. Çeňňek çeňňekler
Çeňňekler eşikleriň aňsat süýşmezligini üpjün edýär.Smoothumşak çeňňekler asylan eşikleriň hemmesini çyzmaz.

3. Has köp howpsuzlyk
Yza çekip boljak funksiýaly çeňňegiň dizaýny ony has durnukly we ygtybarly edýär.

4. Diňe LOGO bolup biler, reňki, ululygy, daşky görnüşi düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki: