sahypa_banner

Önümler

Butiki displeý raf ýalpyldawuk altyn eşik tekjesi Aýal-gyzlar eşik dükany eşikler stendi

Gysga düşündiriş:

1. Egin-eşik displeýi demir inedördül
2. Güýçli we çydamly
3. embygnamak aňsat
4. Aýaklary tekizlemek
5. KD gaplamak
6. Ulanyşyň giň gerimi
7. Gurmak wideosyny ýa-da görkezmelerini beriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Egin-eşik displeýi demir kwadratdan ýasalýar 2. Güýçli we çydamly 3. embygnamak aňsat 4. Düzelýän aýaklar 5. KD gaplama 6. Ulanyş giňligi 7. Gurmak wideosyny ýa-da görkezmeleri beriň
1. Egin-eşik displeýi demir kwadratdan ýasalýar 2. Güýçli we çydamly 3. embygnamak aňsat 4. Düzelýän aýaklar 5. KD gaplama 6. Ulanyş giňligi 7. Gurmak wideosyny ýa-da görkezmeleri beriň
1. Egin-eşik displeýi demir kwadratdan ýasalýar 2. Güýçli we çydamly 3. embygnamak aňsat 4. Düzelýän aýaklar 5. KD gaplama 6. Ulanyş giňligi 7. Gurmak wideosyny ýa-da görkezmeleri beriň

Bu element hakda

1. Agaç / metal

2. Güýçli we çydamly: Amatly ýarym tegelek çarçuwaly dizaýn, eşikleriňizi diwara urmakdan saklaýar we asma ýykylmazlygy üçin berk binýady üpjün edýär.Bu asma enjam, 22 kilo çenli eşik saklamak we gurama bilen üpjün edýär.

3. uliulýan: Dürli belentlikdäki inedördül turbalardan ýasalan raflar bilen, “Arc Form” asyjy stilden ýüz öwürmän giňişligiňizi dolduryp biler.Açyk gurluşyk dürli tertip-düzgüne we öň we arka eşiklere girmäge mümkinçilik berýär.Täze boşluklar döretmek üçin bölüji hökmünde ulanyň we şol bir wagtyň özünde peýdalanylýan boşluk bilen tegelek emele getirip biler.

4. Garyşdyryň we gabat getiriň.Çukurlaryň saklanýan ýerini bezemek üçin premium diapazondan beýleki eşik raflary bilen özleşdiriň we şahsylaşdyryň.1 aýratyn tekjesi we 2 aýry tekjesi bar.Egin-eşikleriňizi, sumkalaryňyzy, aýakgaplaryňyzy we başgalary zerurlyklaryňyza laýyk gelýän islendik kombinasiýada tertipläň, saklaň we görkeziň.

5. embygnamak aňsat: bu geýim tekjesine şemal öwürmek üçin bölekleri (otwýortka gerek) öz içine alýar.Ululygy talaplaryňyza görä düzülip bilner we size köp ýer bolar - we goşmaça tekjäni ýatdan çykarmaň

6. Tekstiň deňagramlylygyny saklamak üçin her tekjäniň dürli tekiz aýaklary bar.

7. Hemmesi aýrylýar we nurbatlar bilen berkidilýär, KD gaplamasy size baýlygy tygşytlaýar

8. Gurmak barada ynamyňyz ýok bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we ilkinji pursatda size jogap bereris

1. Egin-eşik displeýi demir kwadratdan ýasalýar 2. Güýçli we çydamly 3. embygnamak aňsat 4. Düzelýän aýaklar 5. KD gaplama 6. Ulanyş giňligi 7. Gurmak wideosyny ýa-da görkezmeleri beriň
1. Egin-eşik displeýi demir kwadratdan ýasalýar 2. Güýçli we çydamly 3. embygnamak aňsat 4. Düzelýän aýaklar 5. KD gaplama 6. Ulanyş giňligi 7. Gurmak wideosyny ýa-da görkezmeleri beriň
1. Egin-eşik displeýi demir kwadratdan ýasalýar 2. Güýçli we çydamly 3. embygnamak aňsat 4. Düzelýän aýaklar 5. KD gaplama 6. Ulanyş giňligi 7. Gurmak wideosyny ýa-da görkezmeleri beriň

Öndürijiden

Amatly egin-eşikler eşik dükanlarynda egin-eşik saklamak üçin ýönekeý çözgüt hödürleýär

Egin-eşik saklamak ýönekeýdi.Altyn eşikli displeýli bu demir eşik, kiçijik ýerler üçin amatly şkaf çözgüdini hödürleýär.Topokarky we aşaky oturdylan agaç tekjeler aýakgap ýa-da eplenen eşikleri saklamak üçin ajaýyp, dört metr giňlikdäki şkaf tekjesi bolsa eşik asmak üçin köp ýer berýär.Gyralaryna birleşdirilen altyn inedördül turbalarda bar, zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrylan şkaf guramasyny döretmek üçin egin eşikleri garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňiz.Assambleýa zerur.

Önümler

1. Egin-eşik saklamak aňsatlaşdyryldy.Altyn eşikli displeýli bu demir eşik, kiçijik ýerler üçin amatly şkaf çözgüdini hödürleýär.Kwadratdan geçýän tekjäniň düýbi dürli küýzeler we gaplar üçin ajaýyp, dört metrlik giňlikdäki eşik size eşik asmak üçin giň ýer berýär.Islegleriňize laýyklaşdyrylan şkaf guramasyny döretmek üçin egin eşiklerini garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňiz.

2. faceerüsti gutarmak : Aýna polýak + elektroplat

3.Gurnama : Jikme-jik gurnama giriş we hünär gurnama ; gollanma

4. Kepillik :

1).Önüm öndürijiniň kemçiligine garşy 3 ýyl

2).Problemüze çykan mesele boýunça ömürlik maslahat beriň

5.Freight Gr Jemi agramyna görä, CBM, iberiş görnüşi

6.Haýsy gerim or Reňk, uzynlyk, ini, beýikligi, galyňlygy, material

7. Ulanyş ; Geýim dükany, Otag otagy, mebel dükany

Kepillik we goldaw

“Youliandisplayzs.com” -da tapylan önüm üçin öndürijiniň kepilliginiň bir nusgasyny almak isleseňiz, öndüriji bilen göni habarlaşyp bilersiňiz ýa-da has giňişleýin maglumat üçin web sahypasyna girip bilersiňiz.Önümiň ulanylyşy, önümiň nireden satyn alnandygy ýa-da önümi kimden satyn alandygy ýaly faktorlara baglylykda öndürijiniň kepilligi ähli halatlarda ulanylyp bilinmez.Kepilligi üns bilen barlaň we soraglaryňyz bar bolsa öndürijä ýüz tutuň.


  • Öňki:
  • Indiki: