sahypa_banner

Önümler

Akril şaý-sepler hasaplaýjy we halka gulakhalkalar üçin şaý-sepler

Gysga düşündiriş:

1. Şaý-sepleriň displeýi agaçdan we gara akrilden ybarat
2. -okary kesgitli ekran ekrany bilen
3. Gatlaklary arassalamak
4. Gurmak aňsat
5. Arassalamak aňsat, kiçi aýak yzy, hereket etmek aňsat
6. KD gaplamak, çykdajylary tygşytlamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Şaý-sepleriň displeýi agaçdan we gara akrilden ybaratdyr. Definitionokary kesgitli ekran ekrany bilen 3. Gatlaklary arassalamak 4. Gurmak aňsat 5. Arassalamak aňsat, kiçi aýak yzy, hereket etmek aňsat 6. KD gaplamak, çykdajy tygşytlamak
1. Şaý-sepleriň displeýi agaçdan we gara akrilden ybaratdyr. Definitionokary kesgitli ekran ekrany bilen 3. Gatlaklary arassalamak 4. Gurmak aňsat 5. Arassalamak aňsat, kiçi aýak yzy, hereket etmek aňsat 6. KD gaplamak, çykdajy tygşytlamak

Bu element hakda

1. Stol şaý-seplerini görkezmek stendi - gulakhalkalary, halkalary, gysgyçlary, metallary, broşkalary, monjuklary ýa-da beýleki şaý-sepleri görkezmek üçin, agaç + akril, gara akril lýubo bilen iki materialdan ýasalan.

2. arka - ýokary kesgitli önümiň ekrany bar, şonuň üçin görkezýän önümiňiziň garnituralaryny tozansyz saklaýarsyňyz;zatlaryňyzy tarelka gaty ygtybarly berkitmäge mümkinçilik berýär

3. Zergärçilik displeýi - şaý-sepleriň artykmaçlyklaryny görkezmek we esbaplaryňyzy ýerinde saklamak üçin ajaýyp;zergärler, dükanlar ýa-da söwda sergileri üçin şaý-sepleri görkezmek üçin amatly.

4. Material: agaç + gara akril

5. Hasaplaýjy displeýde üç aralyk bar, hersinde dürli aralyklar we ekranda dürli önümler bar

6. Gurmak aňsat, tamamlamak üçin diňe iki nurbat gerek.

7. Arassalamak aňsat, hereket etmek aňsat

8. Ownuk gaplama materialy, çykdajylary tygşytlamak

9. Reňk: gara, gara gizlinlik duýgusyny berýär, ýokary derejeli önümleri ýola goýmak üçin gara agaç we gara akril kombinaty

 

1. Şaý-sepleriň displeýi agaçdan we gara akrilden ybaratdyr. Definitionokary kesgitli ekran ekrany bilen 3. Gatlaklary arassalamak 4. Gurmak aňsat 5. Arassalamak aňsat, kiçi aýak yzy, hereket etmek aňsat 6. KD gaplamak, çykdajy tygşytlamak
1. Şaý-sepleriň displeýi agaçdan we gara akrilden ybaratdyr. Definitionokary kesgitli ekran ekrany bilen 3. Gatlaklary arassalamak 4. Gurmak aňsat 5. Arassalamak aňsat, kiçi aýak yzy, hereket etmek aňsat 6. KD gaplamak, çykdajy tygşytlamak
1. Şaý-sepleriň displeýi agaçdan we gara akrilden ybaratdyr. Definitionokary kesgitli ekran ekrany bilen 3. Gatlaklary arassalamak 4. Gurmak aňsat 5. Arassalamak aňsat, kiçi aýak yzy, hereket etmek aňsat 6. KD gaplamak, çykdajy tygşytlamak

Önüm aýratynlyklary

Gulakhalkalary, halkalary, halkalary, medallary, broşkalary ýa-da beýleki ownuk şaý-sepleri görkezmek üçin agaçdan ýasalan gap.

Countertop displeýi, şaý-sepleriňizi tertipli we tertipli saklamak bilen nirededigini anyk görmäge mümkinçilik berýär

Şaý-sepleriňizi görkezmek we ýerinde saklamak üçin ajaýyp.

Üç dürli derejede ulanyp, displeý funksiýasyny goşup bilersiňiz ýa-da önümiňiziň görkeziş stilini sazlamak üçin aýratyn ulanyp bilersiňiz.

Zergärçilik kolleksiýalaryny dükanda ýa-da söwda sergisinde ajaýyp we ajaýyp şaý-sepler hökmünde görkezmek üçin amatly

Ajaýyp we ajaýyp, bu gara agaçdan ýasalan displeýler gara akril matalar bilen gelýär.Olaryň gapma-garşylykly reňkleri gözüňi özüne çekýär.Iň oňat önüm ekrany

Bu displeý stendi, garşydaş displeýler üçin ajaýyp.Dükanlarda, söwda sergilerinde, senet ýarmarkalarynda we başgalarda görkezilip bilner.

Bu gara reňkli displeý şaý-sepleriň ajaýyp tebigatyny ajaýyp doldurýar, beýannama berýär we söwda etmek islegini döredýär

 


  • Öňki:
  • Indiki: